Vägen till Sköttas

“Sköttas” var en småländsk fäbod dit korna togs om sommaren  och dit man åkte för att “sköta” och mjölka dem.

En vandring längs en skogsväg i augusti, sett ur ett nostalgiskt perspektiv; det flydda agrara samhället som vi lämnade bakom oss för industrisamhället.

Det postindustriella samhället av idag faller samman utan rötter bakåt.

“Vadan och varthän” som den småländska bygdepoeten Pelle Näver undrade i en nyårsdikt.

https://app.raa.se/id/platser/utforska/berattelse/97f3fa4a-e424-4321-b4cf-4961d3306ee8

 

Den nya emigrationsvågen från både svensk landsbygd och Sverige

Citat:

“Merparten av landsbygden töms på befolkning. Det är en händelse som saknar motstycke – om vi bortser från Digerdöden på 1300-talet – i svensk historia, och det sker nästan helt utan debatt.”

I dag upplever Sverige en ny emigrationsvåg. ”Större än någonsin” enligt SCB. Varje år utvandrar cirka 50 000 personer, både invandrare och svenskar, av okända anledningar. Märkligt nog har SCB inga siffror på vilka delar av befolkningen det är som emigrerar. Utvandringen har hamnat i skuggan av invandringen.”

https://timbro.se/smedjan/det-ode-landet/

 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/aldrig-har-sa-manga-lamnat-sverige?cmpid=del%3Afb%3A20171105%3Aaldrig-har-sa-manga-lamnat-sverige%3Anyh%3Alp

“Faller ofta offer för andras sociala brister.”

Det är många som känner att de inte passar in idag; det är mycket mobbing på gång. Det är en svensk folksport enligt boken Mobbarna och rättvisan, skriven av Maciej Zaremba. I Frankrike faller trakasserier under allmänt åtal, inte i Sverige. I vårt land huserar det ganska ostört allt ifrån i skolan till vuxenmobbing på arbetsplatserna till grannar i hyreshuset eller på sociala medier.

En grupp som har det särskilt svårt är högfungerande Asperbergers. De är så lika “normalkurvan” men ändå inte.. De tillför samhället mycket positivt men den socialt obegåvade snittmänniskan utgår från sin lilla värld och dömer snabbt en Aspie.

Jag undrar också om inte det lilla barnet i H.C. Andersens saga Kejsarens nya kläder var en Aspie i vardande! 🙂 Oförmågan att spela med i “vuxenljuget” där man smeker varandras egon och hånar bakom ryggen ligger mycket långt borta för en Aspie.

Följande länk innehåller orden “faller ofta offer för andras sociala brister”, vilket är en mycket bra beskrivning av en Aspies gatlopp genom livet.

Vilken vacker värld vi skulle ha om alla vore Aspies! 🙂

http://habilitering.se/autismforum/leva-med/styrkor-och-svarigheter/aspie-kriterierna#.Wbpvx8cEF0x.facebook

Den högkänsliga människans funktion

 

Vi måste komma till klarhet med de mänskliga förutsättningarna för att klara framtiden:  vi är i grunden ett flockdjur likt hunden och fågeln. Vi är danade under sex miljoner år av vandrande tillsammans i en grupp av högst 50 individer. Dopamin (”feel-good”hormon) utsöndras när vi hjälper våra flockmedlemmar; det är naturens sätt att göra flocktillhörigheten stark. Lasse Bergs fyra mycket läsvärda böcker om Kalahariöknens urinnevånare talar om en stark Jantelag som ingen västerländsk sinnad av idag skulle överleva. Inget ego får äventyra gruppens överlevnad.

 Inom flocken finns en kärntrupp på 80% stabila, lite okänsliga varelser. De står för “vardagslivet” och att det lunkar på.  20 % av flockens medlemmar har känselspröten ute; deras uppgift är att varna för faror och balansera flockens inre konflikter. En obalanserad flock hotar alla individers överlevnad i en sträng natur. Ur dessa 20% kommer medicinmännen, shamanerna, de läkekunniga, de vise, ledarna.

I modern terminologi kallas de med känselspröten för “HSP:are” High Sensivitive Personality, på svenska den högkänsliga människan. Deras väsen och situation har alltmer uppmärksammats både inom forskning och i populärpress. I en okänslig, individualistisk civilisation framstår de ofta som förlorare genom sina ”överdrivna” reaktioner. De  upplevs de som ”svaga” och hamnar inte sällan bland dem som söker psykiatrisk hjälp. Om de inte har lyckats hitta en skyddad nisch inom kultursektorn, blivit författare, hittat en koja i skogen eller en förstående, beskyddande medmänniska har de det svårt att leva och hamnar lätt i depression. Om detta har författaren Elaine N. Aron skrivit flera läsvärda böcker.

Ibland väljer HSP:aren outsiderns roll; ensamheten ses ibland instinktivt som enda sättet att överleva i en onaturligt konstruerad civilisation. Alla moderna samhällen har dessa outsiders på olika sätt. Vissa samhällen accepterar deras existens men kanske inte precis uppskattar dem, de flesta av oss är ju ändå 80%-are. .

Andra kulturer, såsom det svenska, blockerar sig mentalt mot att uppfatta outsidern som en form av accepterad existens. “Du har väl några vänner!” kan en välmenande person säga. Enligt Sverigekorrespondenten Roland Huntford beror icke-acceptansen på att det svenska samhället fortfarande har kvar mycket medeltida strömningar i sitt sätt att tänka och verka – dvs Sverige bygger fortfarande på en medeltida klanstruktur (läs: organisationsSverige) som har väldigt svårt att  se individen i sig, för att inte säga outsidern.

Renässansen, som började i centrala Europa tidigt 1400-tal, kom aldrig till Sverige med sin accepterande syn av  individen, menar han. I sin bok ”Det blinda Sverige” ( finns på Internet Archive för nerladdning) går han igenom allt från Sveriges maktstrukturer genom tiderna till outsiderns situation av idag. Bland de höga självmordern i vårt land döljer sig många individualister som i slutändan blev för ensamma., säger han.

Jag anser att i ett demokratiskt samhälle av idag måste HSP:aren få chansen att verka utifrån sin egenart för att kunna vara delaktig. Med en så obalanserad flock som dagens samhälle utgör behövs individer “med känselspröt” som kan göra sig hörda på ett konstruktivt sätt. Läget är nu så allvarligt på jordklotet, där 80%-arna nu pucklar på varandra för fullt istället för att hålla sig till ”vardagslivet”.

Det handlar nu om flocken ”homo sapiens” överlevnad in i nästa århundrade – och utan de “med känselspröten” kommer det inte att gå bra.

https://www.sydsvenskan.se/2017-10-04/om-manniskoflocken-ar-daligt-balanserad-hotas-alla-individers-overlevnad

“I Sverige är människan en kollektiv varelse och saknar existens utanför gruppen.”

Sverigekorrespondenten för den brittiska dagstidningen The Observer i Sverige på 1960-talet hette Roland Huntford. 1971 kom hans bok “The New Totalitarians” ut och året därpå i översättning som “Det blinda Sverige”. På 300 lättlästa sidor tecknar han bilden av ett “halvt” västerländskt nordligt land som har mer gemensamt med Sovjetunionen än med Europa.

Citat från s 277 och framåt:

“Bland svenskarna år det ofta begåvat och individuellt folk som
söker vila genom att förkorta sitt liv. Ett utomordentligt stort antal
intellektuella, särskilt författare, har begått suicidium i Sverige. Ett
urval av dem som så gjort innefattar 1940-talsdramatikern Stig Dager-
man, de två moderna kvinnliga diktarna Karin Boye och Eva Nean-
der, de mycket kända 1900-talspoetema Birger Sjoberg och Hjalmar
Gullberg, tjugotalsdramatikern Hjalmar Bergman och romanförfat-
tarinnan Victoria Benedictsson, en av åttitalisterna. Det är en akt-
ningsvärd procent av Sveriges litterära gestalter under det nu för-
gångna århundradet. Det år ungefär som om tredjedelen av de ledande
poeterna, romanförfattarna och dramatikerna i England och Amerika
begått självmord.

Dessa skribenters liv och verk visar att de överväldigades av en
ångest som härrörde från en känsla att vara annorlunda. När den
ytterliggående excentrikern Peer Gynt blir tillfrågad vad han är, svarar
han stolt att

”det är världen bakom min panna
som gör mig till vad jag är
och inget annat i världen.”

Men Ibsen, som var norrman, tillhörde ett lätt igenkännligt väster-
ländskt samhälle i vilket individen inte bara kunde existera utan också
sätta en ära i att vara annorlunda än sina kamrater. Rakt omvänt
finner vi i en novell av Hjalmar Söderberg, en välkänd svensk fin-de –
siècle-författare, en person som inser att han inte kan vara likadan
som människorna runt omkring honom och som söker begå självmord
på grund av att han är annorlunda. Excentrikem och outsidern i ett
västerländskt kulturland kan leva sitt eget liv, något så när lycklig
genom att han räcker till for sig själv emedan individualitetens erkän-
nande inom hans kultur tillåter honom ha en betydelse i sig. Men i
Sverige är människan en kollektiv varelse och saknar existens utanför
gruppen. Om hon upptäcker att hon är annorlunda finner hon sig
därmed berövad all känsla av identitet (som i stället mycket väl kan
stegras under samma omständigheter i ett annat samhälle) och förlorar
existensberättigandet som levande varelse. En sådan människa upphör
helt enkelt att finnas till.

Det finns också en annan sida av saken. Att vara annorlunda i
Sverige är att digna under skuldkänslor och vara den mest miss-
lyckade bland människor. Och åtminstone en psykoanalytiker (dr
Herbert Hendin vid Columbia University, som tillbringade fyra år i
Skandinavien under studier av självmorden där och som framlade
sina forskningsron i verket Suicide and Scandinavia, (New York 1964)
har slagit fast att självmorden i Sverige nästan uteslutande beror på
att folk inte kånner sig kunna motsvara strängt benhårda forväntningar
med åtföljande excessivt självhat for misslyckandets skull. Och en
människa har inte bara att bära sina egna självförebråelser, hon måste
också bli färdig med ett samhälle som förkastar individen och out-
sidern och envist söker bortförklara honom. Ofta tar detta form av en
kallt passionerad avund. Det är ett kollektivt känslosvall lika mycket
som ett personligt sådant, och det vändes mot var och en som avviker
från normen. Vanligast uttryckes det genom konstant nedsvärtande
och behandling av en person som om han faktiskt inte existerade. Det
behöver inte tvunget leda till självmord men kan lätt förorsaka sinnessjukdom. Förhållandet belyses genom en jämförelse mellan Ibsen och Strindberg. Når Ibsen råkade i bråk med sitt samhälle, blev han helt enkelt rosenrasande, medan Strindberg genomgick attacker av ren sinnessjukdom. Det var enligt en kännares uppfattning (regissören Alf Sjöberg, välkänd svensk teaterproducent med djupgående kännedomom Strindberg) en mekanism for sjålvförsvar: ”ett skådespel inom skådespelets ram . . . han måste bli galen for att bevara sin psykiska hålsa”. Det svenska geniets öde har varit utomordentligt hårt.

Det som saknas i det svenska samhållet år inte uppskattningen av
outsidern (som inte är särskilt framträdande i de flesta andra länder)
utan erkännandet av hans existens. I västerländska stater kan han
vål ofta nog bli illa omtyckt, men man erkänner åtminstone att han
finns till, och åven han har rätt till en plats i solen. Endast i Sverige
förvägras outsidern rätten att existera. Antingen måste han instoppas i
samhållet om han vill eller inte – eller också får han bortförklaras.
Ofta sker detta i psykiatriska termer, så att en dissident kan övertalas
att själv tro att han är mentalsjuk.” Slut citat.

Mormor Ruths självbiografi

 

MIN MORMOR RUTHs LIV 1892 – 1968 Självbiografin  del 1 skrevs ca 1950.

Förord av Ingvor Sabina Le John:

Stramt stod den mörka klockstapeln vid Vissefjärda kyrka som i givakt och följde ännu en begravning vid sin fot. Den visste sin uppgift och de tre klockorna ”Maria,” ”Sofia ”och ”Helena” klingande ödesmättat fram och tillbaka medan änkemodern och änkedottern sänktes till den yttersta vilan i Herrens år 1871.

En uttunnad barnaskara på tre flickor famnade varandras händer och såg kistorna försvinna medan tre äldre syskon, som redan hade följt den stora emigrationsvågen till Amerika, ännu inget visste om. Vid bouppteckningen efter faderns död 1864 hade fortfarande de tre äldsta tjänat i trakten och närvarat. Lena-Stina, Maria Charlotta och Hilda Gustava stirrade nu ensamma, storögt på de äldre ur släkten och följde lydigt efter dem bort från graven när allt var över. Så var ett kapitel i svensk historia till ända.

Deras fädernegård Slott vid Ellingsmålasjön var sedan tidigare såld; deras mor, nu begraven, hade levt som undantagsänka kvar där till sin död med dem. Nu var familj och gård ett minne blott, bortsopad av tidens magra skördar och för tidig död. Livet skulle aldrig mer bli sig likt igen. En ny värld som tämjt järnet och uppfunnit maskinen väntade på fösa ihop människor i stora samlingar i städer och i andra länder, långt borta från sekler av tradition och byalag. Uppbrotten var inte endast geografiska, det var även ett uppbrott från invanda, trygga tankemönster om livet och världens beskaffenhet. Människan var nu utslungad på en ”aniarisk ”vandring utan slut. Gudsfruktan skulle komma att ersättes av existensiell fruktan; släktens trygghet och saga övergå i familjens trånga bo för att till slut övergå i individens ensamhet: den ensamma, moderna människans väg genom ett öde stadslandskap av betong och ångest.

Men hur lite visste tre flickor vid en begravning om detta i juni år 1871! De följde de äldre släktingarna ner till kyrkstallarna på andra sidan Lyckebyån, där utslagna, skira björkar drack vatten vid strandkanten. De satte sig tåligt att vänta i skrindan medan hästarna sattes för, för att fara hemåt. Ja hemåt, betydde fortfarande gården Slott med sin undantagsstuga för Maria Charlotta och Hilda. Lena-Stina hade redan blivit inhysehjon hos kyrkvaktmästare Jonas Magnusson i Fornamåla då hon drabbats av lamhet. Så de hade varandra i närheten. Åtminstone ett tag. Hilda, den yngsta, skulle också bege sig till Amerika så fort hon växte till sig och endast två systrar skulle bli kvar i Sverige.

Samtidigt på en annan plats växte systrarna Amanda, Edla och Norna upp hos sin far, Magnus Sjöstrand, komminister i Torsås församling på Öland. Hans stora intresse var botanik och han kom att skriva Ölands första flora. Detta intresse överförde han på sina döttrar vilket kom att påverka historien längre fram. Norna och hennes syster Amanda blev båda småskolelärarinnor. Norna Sjöstrand utexaminerades i Kalmar 1880 och efter några år fick hon fast tjänst utanför Vissefjärda som ambulerande lärare på två byskolor: Sidlandsmåla och Pellamåla.

Det som nu följer är RUTHs egen berättelse om sin mor Maria Charlotta, mostern Lena-Stina, sin fostermor Norna Sjöstrand och sitt eget liv. Den börjar några år efter begravningen av mormodern.

RUTHS BOK

Det var i en av mellersta Sveriges fagraste trakter. Det var vårtid. Det doftade av markens sippor, av allt som fått liv i naturen, en fläkt drog genom träden så mild och ren. Det var i maj.

I en dal låg en vacker, vit stuga olik alla andra hem. Den hade byggts av en konstnär, en gammal lärare. Huset var byggt med veranda med tjocka vita pelare. Överst satt en klocka, som visade tiden utåt för vandraren på vägen.

Här fanns en trädgård med fina äppelsorter, mycket blommor, som kom upp varje vår: gamla blåtofflor, duvan i arken, kejsarkronor, som voro så tacksamma och lyste gula och blå invid husets vägg. Två stora tvillinggranar stod mitt i allt detta, likt trogna vaktposter.

Den gamle läraren hade sedan många år förlorat sin maka; barn hade han aldrig ägt några. Han var en god man och tagit till sitt hem två fattiga systrar. Den ena var lam sedan många år, den andra systern hade därför måst sluta sin plats för att vårda syster Lena. Nu var det så bra, nu kunde Maria samtidigt sköta hemmet åt den gamle Mattis. Lena och Maria ägde flera syskon, men dessa hade rest till Amerika för många år sedan. De glömde inte sina syskon här hemma utan där kom hjälp i form av gåvor och pengar. På detta sätt drogo de sig fram.

Mattis hade en ko och morgonmjölken fick alltid Maria behålla. Systrarna hade två rum för sig och den gamle ett stort rum nere och sovrum däruppe. De hade det så gott tillsammans dessa tre, ty fast Lena hade drabbats av en så svår sjukdom, klagade hon aldirg utan tog allt från Gud och var som ett solsken. Bedrövade människor kom långt ifrån för att tala med henne om sina sorger och bekymmer.

Gamle Mattias gick där och arbetade i sin trädgård, älskade sina blommor och sina böcker. Han satt och talade med Lena om hur olika livet gestaltade sig för oss människor.

– Känns det inte tungt mer än en gång Lena, sade Mattis, du får ligga här dag ut och dag in, år efter år och se oss andra röra oss fritt?

– Nej, svarade Lena, det känns inte alls så, jag har lämnat mitt liv i Guds hand och känner mig så lugn och fridfull. Jag får trösta och lugna mina vänner och bedja för oss alla. Förbönen är det största av allt, bön för dem som råkat i nöd och elände. Som nu min stackars Maria som skulle behöva gå igenom detta. Snart ska vi se ett litet barn. Jag beder till Gud varje dag att Maria ska orka igenom. Jag är så ängslig, hon ser så bedrövad ut, inte underligt, när barnets far lämnade henne.

– Ja, vi får hjälpas åt med allt, svarar Mattis. Jag tror som du att Gud har sin mening med allt som händer, fast vi små människor kan inte fatta det.

Den gamle gick in till sig och Lena knäppte sina händer och bad:

– Gode Gud, låt detta lilla barn bliva till välsignelse i världen.

Det stora äppelträdets blomfyllda grenar nådde ända fram till fönstret. En av grenarna alldeles intill vajade sakta för vinden. Det var som den hälsade det lilla flickebarnet välkommen till jorden. Ingen annan gjorde det men hos flickebarnet blev ingjutet en stor kärlek till blommor, till det sköna i livet. En faddergåva från en bättre värld.

Det hade inte gått så många dagar förrän barnet blev älskat för sin egen skull av sin mor, av Lena och gamle Mattis. I dopet erhöll barnet namnet Ruth Ottilia Elisabeth. Ur bibeln voro namn hämtade, den rikedomen ville mor giva sitt lilla barn.

Den unge prästen hade döpt den lilla och sedan talat med Maria och Lena. Dessa gingo gemensamt till Herrens heliga nattvard. Det var en oförglömmelig stund i det lilla hemmet.

Prästen läste till slut: ”Då vi livets goda delar, dela sorgerna som bränns, bejda varmt för dem som fela, villigt våra fel bekänna. Då av andens röst vi ledas under bön i stilla stunder, genom lydnad vi beredas till att se Gud dolda under.”

För Maria hade detta blivit som en ny början i livet. Hon hade fått förlåtelsen av Gud och hennes högsta önskan skulle nu bliva, att försöka fostra sin lilla flicka till en god människa, att vårda sin sjuka syster och hjälpa den gamle.

De goda föresatserna behövdes så väl för människor har svårt att glömma händelser. Det som hänt satte sin särprägel i detta hem, på Maria såväl som på hennes lilla flicka. Ingen som inte fått uppleva detta själv anar inte hur det känns att ha felat så djupt och för barnet att inte äga en far. Men ännu slumrade Ruth, som hon kallades ovetande om sådana bekymmer och log så gott mot gamle Mattis. Han tittade ofta, ofta in till henne för livet hade blivit så ljust för honom.

Dagarna gingo. Väl sörjde Maria den hon älskat så högt, men därför att hon lämnat sitt liv i Guds hand, började hon mer se det ljusa, mörkret flyktade. Hur hade hon inte förut låtit draga sig av dess makt. Hur mången kväll hade hon inte gått ner till den lilla insjön som glittrade fram mellan träden och tänkt så här: ”Bara ett ögonblick och allt är slut.” men då hade tanken kommit ”Kära Lena, inte kan jag göra så här gentemot dig”.

Nu tackade hon Gud att hon hade kraft att hålla ut, solen bröt igenom molnen, när hon skötte sin lilla flicka och sedan Lena, så hon var nöjd. Morgonbönen glömdes aldrig. Lena läste och Maria sjöng ofta sin älsklingspsalm ”Jesus är min vän den bäste vilkens like icke är”. Dagens arbete gick sedan så lätt, för dem alla gick tiden så fort, månad lades till månad och år till år och när vi nästa gång återser lilla Ruth är hon redan fyra år.

Det var en liten älsklig tös som vid farbror Mattis hand vandrade genom skogen. Strax intill huset fanns en stor vacker ekpark och det var Ruths käraste värld. Roligast var det när Mattis gick med henne och satt på en stor sten medan hon lekte i sitt lilla hem. Naturen hade själv byggt ett sådant. Två stora stenar som stodo alldeles intill varandra bildade rum och kök. Stenarna voro beklädda med en stark, fast mossa och blev en fin matta i lillans ögon. Det underliga var att stenarna voro i manshöjd, men det fanns riktiga trappsteg dit upp. Litet längre bort fanns också en sten och den fick vara ladugård. Dit samlade Lillan alla grankottar som hon hittade i skogen längre bort. De blevo stora djur i trädgården. Mycket ofta lekte Ruth här ensam; här växte också fram den stora kärleken till naturen som skulle följa henne livet igenom.

Om söndagarna hade hon liksom en uppgift för egen del. Det var en mil till kyrkan och vägarna så här långt bort stängdes ofta av en grind. Det var besvärligt för dem som åkte till kyrkan att stiga av och öppna, men den grinden som fanns intill Ruths hem stod alltid öppen för kyrkfolket. Det var ingen, som inte såg den lilla flickan som stod och neg och höll grinden öppen och ingen som inte fröjdades i sitt hjärta över att se den stora glädjen när hon fick en 10-öring eller en 25-öring. Men så fick hon leta i gräset efter pengarna, de slängdes alltid från de åkande och kunde hamna långt borta, men hon letade alltid reda på dem.

(Det är troligen vid ett sådant tillfälle som Norna Sjöstrand möter på Ruth för första gången. Norna skriver i sin bok om Ruth:)

Det var under en cykelfärd förbi gården i Fornamåla som jag mötte en nosig sjuårsunge, som helt fräckt hälsade: ”God eftermiddag”. Skulle vara framsagd! Knappast besvarande denna hälsning, som föreföll mig mer än lofligt djärv genom sitt tonfall, omtalade jag den vid min hemkomst för min mor som sade: ”Det var nog Lottas flicka”. Föga anade jag då, att denna fräcka unge en gång skulle komma att bli sängkamrat åt mig och med ömhet omstoppas af min hand.)

Ett annat stort glädjeämne var att farbror Mattis hade lovat att utav de äpplen som föll ner fick hon taga så många som hon orkade äta. Till sjön fick hon följa med men aldrig ensam, mor var så rädd för sjön.. Om kvällarna fick alltid Ruth sitta på en pall vid moster Lenas säng, knäppa sina händer och bedja Gud att taga hand om detta lilla barn och sända en god människa som kunde taga hand om henne när mor inte kunde det längre. Ruth kunde inte fatta orden, hennes lilla värld som hon älskade så högt, rummet där mostern låg, blomsterbrädan vid fönstret där en lilja just slagit ut i all sin fägring, de vita törnrosorna och myrten som var så grön och vacker, en blåmålad kista, dörren som var som en spegel med glasskiva mitt på, så att man kunde stå och se in i det bästa rummet. Där var så vackert och hela hemmet liksom smektes av det blommande äppleträdet. För henne fanns endast denna värld.

En dag kom den unga prästen på besök till moster Lena. Mor var borta och även farbror Mattis. Prästen tog den lilla på sitt knä och talade så allvarligt med moster Lena.

– Nå, vad ska jag sjunga? Sade han.

– Vill pastorn sjunga om lilla svarta Sara, den har jag alltid älskat, svarade Lena. Och så sjöng han så vackert. När pastorn slutat sa Lena: – Jag känner på mig att jag snart ska lämna denna värld. Jesus min frälsare kommer och hämtar mig hem.

Det blev så högtidligt i rummet, som om en flik lyftes undan till ett ljusare rike där inga plågor skall vara mer. Pastorn lyfte ner den lilla flickan, böjde sina knän och bad Gud hjälpa den kära systern igenom. När pastorn steg upp såg han att lilla Ruth också låg på knä. Har du kära läsare märkt hur lätt barn har att fatta Guds rikes hemligheter?

Dagarna gingo och Maria såg mer och mer hur Lenas krafter avtogo. På samma gång som hon önskade henne vila och befrielse från sitt lidande visste hon hur oändligt tomt det skulle bliva. Hon hade för varje dag fått erfara hur nära Gud varit dem i den sjuka systern.

Tidigt en söndagsmorgon säger Lena: ”Se, där kommer Jesus och hämtar mig hem” och så sträcker hon sina händer mot honom. Stilla falla de åter ner och den kära sjuka har lämnat jordelivet. Det blev så tyst, Maria gick och hämtade Mattis och de hjälpte att ordna för den döda. Ruth bröt en ros från rosenträdet och lade den på Lenas bröst. Huvuden böjdes och Mattis läste: ”Som fågelen vid ljusan dag sig glädjer, så glad i ljusets rike jag inträder, vid änglasången och harpoklangen jag skådar evighetnes dag uppgången”.

Den dag jordfästningen skulle äga rum samlades Lenas vänner för att följa henne på den sista färden. Blomstren voro ej många vid den fattiges begravning, men lingonriskransarna lyste gröna, hoppet talade om ett högre liv där alla varför skola bliva besvarade. Vid graven talade den unga prästen som så ofta besökt Lena om ett liv rikt på kärlek och tålamod. Hennes älsklingspsalm sjöngs till slut: ”Snart ligger bojan krossad i gravens mörka klyft och anden är förlossad över jorden lyft. Jag ren av änglar buren hör himlaharpors ljud, nu brister klagomuren och jag får skåda Gud.”

Länge talades det om Lenas stilla och fridfulla död och hon glömdes aldrig av dem som stått henne nära i livet. Det är underligt, men sant är att stora händelser ofta följa på varandra.

Inte långt efter Lenas död bröts gamle Mattis ner av en svår sjukdom – lunginflammation. Han förstod att också hans dagar var räknade och beställde om sitt hus. En fattig släkting skulle få det vackra hemmet, en del pengar gavs åt missionen, lilla Ruth skulle få 100 kronor på en sparbanksbok med en särskild tillsägelse att de inte fick användas till en cykel, dessa började då bliva allmänna. Maria blev så glad, 100 kronor var mycket pengar på den tiden.

Ännu en gång hackades det granris som ströddes hela vägen utanför huset. Det gjordes kransar i olika mönster. En sed som aldrig glömdes. Den gamle konstnären, som älskat det sköna hade fått lägga sitt huvud till ro. Han följdes av många tacksamma vänner mest sörjd av Maria och Ruth som i honom förlorade hem och trygghet. Ingen skulle nu komma och taga Ruths hand och säga: ”Kom nu så går vi ut i skogen”. Den dag när gamle Mattis gömts i jorden var mycket tung.

Om en vecka skulle de som nu ägde huset komma och bo där. Det var tunga steg, när Maria med sin lilla flicka skulle gå till en gammal man som hon hört behövde hjälp. Han bodde en halv timmas väg bort. Det var ett gammalt grått hus och vägen upp var kantad av krusbärsbuskar. Det verkade mycket fattigt, men en vit get var bunden på gården och Ruth tyckte genast det såg litet gladare ut. ”Jo, sa gamle Jonas, jag är tacksam om Maria vill taga litet vård om mig, du får komma vilken dag som helst.

Det var så bråttom i det vita huset. Maria arbetade med att göra allt så rent och fint som möjligt tills de nya ägarna skulle komma. Ruth var borta i skogen på sin vanliga lekplats. Det var höst och löven skimrade i olika färger. Hon tog några blad och lade på mossbordet. Ruth hade avskedsfest, det var sista gången hon lekte där med sina kära kottar. Det är gott att inte barnen ha förmåga att känna så djupt, men det var en sorgen liten tös som långsamt kom gående i det prasslande fjolårslövet och ropade till sin mor:

– Mor, tror du att mina kor och kalvar är lika ledsna som jag?

Mor kunde inte svara, för hon hade gråit mer än en gång denna dag, för att lämna detta hem, som varit henne i fristad i hennes tyngsta stunder. Det fridfulla livet tillsammans med de två döda. Vad det var tungt! Det var endast tanken på sin lilla kära flicka som uppehöll henne.

Gamle Jonas var däremot riktigt glad. Nu skulle han inte bliva så ensam och geten bräkade välkomnande. Deras lilla bohag hade flyttats förut på dagen och när Ruth kom och såg den kära blå kistan kände hon sig som hemma. Men hur det kändes i Marias hjärta det visste hon endast själv. Men arbetet väntade och det blev för henne den största vederkvickelse. Hon skurade och fejade överallt, en gammal man som lever ensam kan ju inte ha det så rent och fint. Jonas mjölkade geten och Maria kokade gröt och när kvällsmaten var över somnade Ruth gott i sitt nya hem.

Nästa morgon var Ruth upp tidigt och såg på omgivningen. Allt var så annorlunda mot förra hemmet. Här var en stor hög stenmur runt Jonas ägor, ingen grind fanns att öppna för dem som färdades fram. Ruth suckade när hon tänkte på allt gott hon fått. Jonas kom nu på vägen upp vid huset följd av en vit katt. Ruth blev så glad, vid närmare bekantskap visade hon sig vara så mjuk och smeksam.

Dagarna och veckorna gingo fort, det började närma sig jul. Det var sed att en vecka före jul skulle de fattiga gå från hem till hem. Alla som hade det gott ställt lade undan av sitt julbak till de fattiga. Ruth hade andra jular varit så liten att hon aldrig kunnat gå omkring, men nu när farbror Jonas skulle gå fick hon följa med. Farbror hade en säck medan Ruth fick en liten korg. Ruth var nu sex år gammal och skulle börja skolan nästa höst så hon orkade nog bära en hel del.

Den första gården de kommo till hade lagt fram varsin julhög på bordet till Jonas och Ruth. Det var en liten grov jullimpa, ett litet finare bröd, en julkorv, en fläskbit. ”Jaså, du lilla barn är med i år, då måste du ha en sådan här julhäst också”. De voro bakade av vetebröd och torkade så att man kunde sätta dem i fönstret så människor kunde se hur många man fått. Det baktes också bockar, gubbar och gummor av degen men en häst var ju förnämast. Jonas och Ruth voro på flera ställen den dagen och Ruth orkade inte bära allt utan farbror Jonas fick hjälpa henne. Men det var en glad och lycklig Ruth som kom hem den kvällen.d

Julen nalkades med stora glädjeämnen. I år var Ruth så gammal så att hon var berättigad till ett klänningstyg. Alla fattiga fingo hjälp till kläder och mor skulle idag gå och hämta Ruths. Hon var då så nyfiken på sitt tyg, fast hon hade geten och katten att leka med så var timmarna dryga innan mor kom. Men till slut var hon hemma i varje fall.

När hon tagit upp paketet sade hon:”Mor, så grått det är och så tjockt sedan, jag som trodde det var färger på”. Mor sa ingenting men hon tog upp ett annat paket som kommit med posten. Det hade kommit från moster Hanna i Amerika. Ivrigt öppnade hon även detta. Det var så vackert, så först kunde Ruth inte säga något, hon bara sprang och slog armarna om sin mors hals och till slut sade hon: ”Oh, vad jag blev glad! Finns det så vackert tyg i Amerika!” När tyget rullades ut var det som om det blev soligare och ljusare i rummet, det var himmelsblå botten med gula blommor på, aldrig mer skulle Ruth bli så glad åt någon klänning, men det var väl för att den grå fattigklänningen fanns i bakgrunden.

När det blev julafton och mor hade fint i alla vrår, bakat julkakor och kokat doppet i grytan, då hade Ruth varit med farbror Jonas och hämtat en liten julgran som nu stod på den blå kistan. När Ruth satt och såg på granen kunde hon inte låta bli att tänka på en annan gran hon sett i dag. När hon gick förbi Storgården hade mor Tilda kommit ut och ropat: ”Ruth, ska du inte komma in och se Stinas och Gretas gran?” När hon fick se den blev hon alldeles tyst, hon tänkte, så måste det se ut i himlen. Granen var så hög att den räckte från golv till tak, en stor stjärna överst, så var där ljus och glitter och äpplen samt stora skimrande kulor, det kome en riktig strålglans från granen. Aldrig hade Ruth sett så vackert. Allt detta tänkte hon på.

– Mor, varför är min gran så liten och varför lyste Stinas och Gretas gran så vackert?

– Barn lilla, sa mor, deras hem är rikt och stort, du förstår inte så mycket nu, men med tiden förstår du att man kan vara lika glad och lycklig i fattigdomen blott man är nöjd. Du vet ju att ingen var lyckligare än Jesus, han hade ju inte ens så gott och bra som du. Nu ska vi sjunga: Jesusbarnet är med dig och din gäst vill vara, får han bliva världens ljus i var koja, i vart hus, får han dela fröjden med sin kraft av höjden.

Ruth kände sig med ens så förunderligt glad och det var som om julens ängel osynlig gått igenom det lilla hemmet. På juldagsmorgon fick Ruth följa med mor till kyrkan och den färden blev som en saga. De fingo åka släde med bjällror och tjärbloss, det lyste på de stora snöiga granarna. Kyrkklockorna och orgelbruset, allt var för Ruth en dröm, hon satt som i stor förundran. Den morgonen tändes en kärlek i Ruths hjärta till fädernas kyrka, i en kärlek som skulle leva varm livet igenom.

Dagar och månader under det nya året gingo så fort. Ruth läste varje dag i sin ABC-bok. Tuppen värpte så flitigt och den dag på hösten när mor följde sin tös till skolan kunde hon redan de första bokstäverna.

Skolan i Skäfverud låg en halvtimmes väg från Bårsbro, så hette Ruths nya hem. Det kändes lite ensamt att lämna mor och alldeles ensam stanna kvar bland alla barnen. Men det var som om hon inte kunde känna sig riktigt ledsen för geten hade också följt med hela vägen. Den stod nu utanför skolan och väntade på mor. Alla barnen tittade på detta ovanliga och Ruth blev liksom lite mer uppmärksammad än de andra.

Ruth som hade sinne för det sköna såg nu att skolan hade sådana vackra omgivningar. På ena sidan låg en stor skog, på andra en äng och nedanför en sjö och på sluttningen mot sjön växte stora björkar. På skolgården växte ett stort äppelträd, det hade stått där innan skolan byggdes. Trädgård fanns på ena sidan.

Skolklockan kallade och alla samlades. Flickorna på ett led och pojkarna på ett framför den stora trappan.

– Framåt marsch! sa den unga vackra skolfröken som stod överst på trappen. De kommo genom samlingsrummet in i en stor sal där de intogo sina platser. Psalmen ”Din klara sol går åter upp” sjöngs, bön lästes och så var första dagen börjad.

En del mödrar hade fått stanna kvar hos sina barn men när ett par timmar hade gått lämnade de skolan. Ruth var begåvad med ett friskt och glatt humör och hon tyckte allt var så intressant och roligt. Sitta och äta middag med en hel rad flickor det var en upplevelse ensam som hon alltid varit där hemma. Det var en glad Ruth som kom hem den eftermiddagen.

– Du mor, sade hon, geten får inte gå lös imorgon, då går hon säkert med mig igen och det tycker nog inte fröken om.

Men nästa morgon gick katten med men bara så långt som stenmuren räckte för han gick uppe på den. Vid Storgården kom Stina och Greta och de pratade i munnen på varandra om allt nytt som kommit in i deras liv.

Så efter en tid frågade mor sin tös hur hon trivdes i skolan.

– Jo, svarade Ruth, på timmarna går det bra och fröken är snäll, men på rasterna är det inte alltid så roligt. Jag får inte alltid vara med, jag är ju så fattig och så har jag ju ingen far.” Hur det kändes för Maria kan inte beskrivas men hon bad tyst för sig själv ”käre Herre, låt inte livet bliva alltför tungt för mitt barn för mina synders skull”.

(Efter första klass i Skäfverud börjar Ruth i Sidlandsmåla skola hos Norna Sjöstrand. Norna skriver 🙂

En liten flicka på 10 år inträdde vid vårterminens början i min skola. Hon föreföll djärvt glad men på minsta vis framfusig eller näsvis. Hon hade gått sin första folkskoleklass i Skäfveryd och blifvit flyttad i 2:an. Maken till liflig och glad unge såg jag sällan. Då hon varit i skolan några månader, kom en lördag en ytterst säflig och och beskedlig kvinna, åtföljd av detta barn och efter en vördnadsfull hälsning sade hon: ”Ruth vill så gärna komma till fröken”. Som jag ej är van vid en så sällspord artighet blef jag förvånad men sade helt vänligt, att det var snällt. Så småningom kom det dock fram hvad meningen var. Flickan hade fattat tycke för mig och ville äntligen komma till oss för att att lära sig passa opp litet. Och efter vad vi sedemera fingo veta, hade modern af vänner rådts till försöket. Mer än en gång hade jag blifvit uppmanad att taga någon flicka till hjälp åt mor, som ju är gammal och här var nu ett osökt tillfälle. Men denna lillam fastän hon började räkna upp en hel mängd sysslor, kunde väl ej blifva någon vidare hjälp. Vi lofvade emellertid att tänka på saken till påsk eller hösten. Men var jag till en börjana tveksam, så öfvervanns denna tvekan snart, då det lifliga barnets ögon alltjämt förföljde mig med bedjande blickar och i spänd förväntan, tycktes det.

Slutligen nalkades ögonblicket, då tillåtelsen gafvs och mottogs med ett ”tack så mycket, fröken” och var hon förut glad, så blef det nu jubel, så strålade hennes ögon af glädje.

Det var dagen efter påsklovet, som hon till oss, oaktadt vädret. Modern var med och hade utrustat henne omsorgsfullt med kläder. Flickan blef oss inom kort ett kärt sällskap, treflig och herrskapsaktig.

Ruth skriver vidare:

Så gingo de första skolåren. Glädje och sorg växlade. Bland sina vackraste minnen hade Ruth den vårdag då fröken valde ut sex flickor som skulle hjälpa henne i trädgården. Bland dem blev också Ruth vald. När hon gick igenom grinden in till trädgården riktigt jublade det inom henne över att hon fick vara med. Pingstliljorna blommade i långa rader och doftade så underbart, pärlblommorna lyste blå och vårlökarna gula. Nu sksulle gångarna krattas och räfsas och allt fjolårslöv samlas upp. En av rasterna blevo flickorna inbjudna på kaffe, det var en upplevelse att få följa med Fröken in. Att bara få gå på den sidan huset som ingen annan fick.

Där blevo de bekanta med fröken Anette Mattson från Öland, kallad ”tant Netten” som skötte hemmet för deras fröken. Hon hade varit i skolhuset sedan den gamla 84-åriga modern slutat sian dagar. Tant Netten var bara närmare bekant med dem av barnen som råkat ut för något olycksfall, då fingo de gå in till henne för att få sår och skråmor omlagda. Tant Netten hade varit sjuksköterska i yngre dagar men var på grund av en svår operation ur stånd att arbeta i sjukvården. Tant Netten hade ett rum som kallades ”kliniken” och dit kom inte bara skolbarnen utan en he del folk som inte behövde gå den långa vägen till doktorn, när de skulle få sina sår skötta. Barnen stodo riktigt på tå för att se allt i tant Nettens rum.

Sångtimmarna i skolan voro älskade av barnen. De fingo lära sig så många fina sånger ”Lille Hans sprang ner till stranden””Sin stig en liten gosse gick” ” Du hemmets jord där jag som liten lekte” m fl. När de sjöngo den sista tänkte alltid Ruth på det kära gamla vita huset och på den blommande äpplegrenen som varje vår smekte rutan medan Ruth satt där inne på den lilla pallen hos moster Lena. De minnean voro liksom något av himlen. Moster Lena var inte glömd, varje kväll talade mor och Ruth om hur god hon varit emot dem.

Det var våren 1902. Det var middagsrast i skolan. Under det stora äppelträdet satt Ruth och grät alldeles förtvivlad. En av flickorna sprang in och hämtade Fröken:

– Ruth lilla, tala nu om varför du är så ledsen.

– Mor är så sjuk därhemma, sade Ruth, hon kunde inte stiga upp idag. Tänk om det går med henne som med moster Lena och farbror Mattis. Jag MÅSTE gråta!

– Torka nu dina tårar, Ruth lilla och när skolan är slut för idag skall jag se vad jag kan göra. Jag går med dig hem och talar med mor.

Så strök hon den tårdränkta kinden sakta och varligt. Hon hade lärt sig att hålla av denna lilla glada och frimodiga tös på ett annat sätt än de andra barnen och ville så gärna göra allt för henne.

När Ruth efter skolan stod och väntade på Fröken var hon nöjd och lugn. Nu skulle mor bliva glad, nu skulle hon få hjälp.

– Ruth, du går ut lite, sa mor när hon och Fröken hade kommit fram till hemmet, så får jag tala lite ensam med din goda lärarinna. Sedan sade Maria:

Jag har kännt mig så trött och eländig länge och igår var jag hos doktorn och han talade om för mig att det var kräfta. Jag blev så ledsen och övergiven så idag kunde jag inte ens stiga upp. För min egen del finner jag det inte svårt att gå bort, men mitt barn, mitt stackars kära barn, vad skall det bliva av henne? Här kunde Maria inte fortsätta längre.

Stilla tog Fröken Marias hand i sin och sade:

– Var inte så förtvivlad, Gud är de faderslösa och moderslösas stöd och hjälp. Och nu vill jag säga detta, Ruth ska inte bliva utan hem, utan en mor. När ni vilja står mitt hem öppet och jag vill göra allt jag kan för detta barn.

– Tack Gud, att du har hört Lenas böner, att du förbarmar dig, att mina bekymmer togs bort. Må Gud välsigna er, som nu vill bliva i mors ställe för mitt barn.

Mycket talades den kvällen och det beslutades att Ruth skulle så fort som möjligt flytta till sitt nya hem. En äldre kvinna skulle talas vid att passa Maria.

När Ruth kom in igen sade Fröken:

– Nu har mor talat om för mig att hon får flytta till Gud liksom moster Lena. Skulle du då vilja komma till mig och ha ett hem och säga mor till mig?

Först blev Ruth så allvarlig, men så kom där ett ”ja” så tyst, så tyst. Återigen gick Guds ängel genom rummet för att trösta en själ som snart skulle lämna jordens dalar och för att tacka en god människa som tog sig an en faderlös. På hemvägen förnam Norna Sjöstrand den frid som övergår allt förstånd. Väl hemkommen omtalade Fröken sig beslutet att taga Ruth till sig som fosterbarn. Tant Netten, som var en god människa gladdes i sitt hjärta att ett litet barn skulle få ett hem och beslöt att vad på henne ankom skulle allt bliva bra.

Någon vecka senare vandrade Ruth vägen för sista gången vägen mellan sitt hem och skolan, för nu skulle hon få stanna i skolhuset och få kalla det sitt hem.

Livet tycktes inte äga någon varaktig stad för detta barn. Där hon nu gick i sin ensamhet tänkte hon på vad mor sagt: ”Käraste mitt barn, glöm ej att vara tacksam att du nu fått ett så gott hem och handla alltid rätt mot alla människor. Glöm inte att mor har lagt dig i Guds hand och att vi skall mötas i hans himmel en gång.” Hon tyckte att allt detta var naturligt sagt, men på barns sätt tänkte hon mest på de nya kläder som mor hade köpt till henne. Föga anade hon hur det kändes för stackars mor när hon skulle lämna sitt barn, hur det värkte in i själen, men detta visade inte mor.

– Kommer du ensam, kära barn? sade Tant Netten till Ruth, när hon försiktigt steg inom dörren i skolhuset.

– Ja, mor orkar inte gå med, sade Ruth och lade sitt lilla klädpaket på en stol nära dörren. När hon satte sig kunde hon inte hålla tårarna tillbaka just för att hon nämnde mors namn. Tant Netten sa:

– Nu Ruth, skall du bliva vår duktiga flicka och så ska du säga tant till oss och vi skall följas åt hem till mor ibland om kvällarna för att se hur det är med henne och så ska du hjälpa mig och så ska vi ha roligt tillsammans. Imorgon ska vi gå ut i skogen och samla ormbunkar, som ska bliva till en madrass i din säng. Det är så nyttigt med dem.

Sedan satte hon fram god mat sådan som Ruth inte var van att få. Folket i bygden levde mycket enkelt. Ruth hade varit glad när hon fått doppa bröd i flott på morgonen, sen hade hon fått fläskbitar på smörgås när hon gick till skolan. Därtill en flaska mjölk. Sill och potatis till middag och mjölgröt till kvällen. Nu smakade plättarna med sylt så oerhört gott.

När hon ätit och blivit visad runt i sitt nya hem ville hon redan börja hjälpa till och nu talade tant Netten om för henne hur dagarna skulle inrättas:

– Reda och ordentlighet i allt. På morgonen behöver du inte göra något arbete, men på middagsrasten får du torka disken och när skolan är slut får du bära ved och hämta vatten samt mjölk. Om lördagarna hjälper du mig att städa lite. Läxorna först och främst naturligtvis. Strax innan vi tänder lampan om kvällarna vilar alltid Tant Norna och jag skymning, vi elda brasa och sitta och njuta framför den efter dagens arbete. Då får du om du vill gå till grannens barn för att leka men du skall alltid komma hem så fort du ser att lampan är tänd. Då handarbetar vi och läser någon god bok. Klockan åtta äter vi kvällsmat, läsa aftonbön och gå sedan till ro. Du får ligga hos oss i stora sängkammaren upp i övre våningen.

Det var mycket nytt för 11-åringen men hon ville göra så gott hon kunde.

När Ruth nästa morgon trädde ut i skolans samlingssal tillsammans med Fröken och Tant Netten var det som om kamraterna verkade annorlunda mot henne än mot den lilla flickan från Bärsbo. Dock sådant är livet. Världen ser ej med samma ögon på fattig som rik. Nu hade Ruth fått ett skyddat hem för varje dag skulle hon få erfara hur kamraterna tävlade om att få vara hennes bästa vän. Ruth från den grå stugan hade ägt få vänner.

Idag var det lördag och mycket att göra, all mat till söndagen skulle lagas också. För tant Norna och tant Netten, gingo alltid till kyrkan fast vägen var en halv mil lång. Tant Norna var prästdotter och hade hela sitt liv gått varje dag i kyrkan från den tid hon som liten flicka satt och hörde sin far predika. Någon hade en gång frågat henne ”Norna, vilken präst var det som predikade i dag? Hon hade svarat: ”Det var ingen präst, det var bara far som talade några ord för folket”. Sådana små minnen talade tant Norna om för henne när de gingo den långa vägen på söndagsmorgonen. Ruth fick själv känna hur själva vandringen till kyrkan, då de gingo genom skogen, var som en hel predikan, solen lyste, fåglarna kvittrade, allt var friskt och nyvaknat.

Det var en vecka efter Ruths ankomst.

– Idag, Ruth, går vi hem och ser till din mor, sade tant Norna när skolan var slut. Spring och fråga tant Netten om hon har korgen färdig, som vi skulle ha med.

När Ruth kom ut i köket stod tant Netten och plockade ner en skål med kalvbuljong, en omelett, en flaska saft och en påse skorpor. Så glad mor skulle bliva! ”Och så får hon dessa blommor” sade tant Norna som kom från trädgården.

Ruth kände sig riktigt lycklig över att få gå hem till sin mor och när hon steg in i sitt gamla hem riktigt lyste det av Ruth.

– Mor, mor hur är det med dig? sade hon, se här vad gott du får!

– Tack, tack så lycklig jag är att du har fått ett sådant hem, sa mor. Nu kan jag nöjd gå bort, då jag vet att min lilla flicka är i så gott förvar. Må Gud välsigna dem som gjort allt detta för oss.

Alltid var Maria lika tacksam och glad när hon fick besök från skolhuset. Hon försökte att inte visa de svåra plågor som ansatte henne. På den tiden fanns inte smärtstillande medel som vi äga nu.

Det hade blivit vår och Ruth kom glad inspringande till tant Norna.

-Se vad jag har hittat, de första blåsipporna! Ska vi inte gå hem till mor med dem?

– Ja, du kära lilla barn, säger tant Norna, nyss var var farbror Johan här och talade om att mor nu fått gå till ett bättre hem. Hon kan inte glädjas mer åt vårens första blommor men hon önskar säkert om hon kunde tala, att hennes flicka skulle fortsätta och sprida glädje med dem för andra gamla och sjuka.

Så tog tant Norna Ruth i sin famn och sade:

– Nu barn lilla, ska du säga mor till mig, det talade din mor och jag med varandra om och nu ska du inte gråta mer, mor behöver nu inte plågas och lida och vi äga hoppet om ett återseende om vi gå på Guds vägar.

Därför att Ruth redan lämnat sitt hem kunde hon inte känna det på samma sätt som om hon varit hemma hos mor, men det var en blek och sorgsen Ruth som följde mor på den sista färden. Den unge prästen som hon mindes så väl smekte henne och sade:

– Nu ska du bliva en duktig tös och göra din fostermor glädje. Du ser, Gud övergiver inte den som är ensam och vi ska inte glömma honom.

Mor, tänkte Ruth, nu skulle hon kalla tant Norna för Mor, men ännu hade hon inte kunnat göra det, det kändes så obegripligt svårt.

Mor ägde inte mycket av jordiska ägodelar och det lilla som fanns såldes efterhand. Det var endast den blåmålade kistan som Ruth fick behålla och en gammal tavla föreställande Jesus och Maria. Snart skulle också fattigklänningen upphöra, den hade inte varit så grå de sista åren. Tant Netten hade sytt gul kråkspark på den runt hals och armar. Den klänning Ruth nu bar hade sorgens färg och den hade hon fått av sin nya mor. Den bars alla söndagar när hon gick med blommor till mors grav. Ruths far var och förblev borta, aldrig en hälsning sände han hem till sitt barn.

Åter började dagarna bliva som vanligt. Barn grubbla inte så mycket eller sörja så djupt som äldre. Alla voro vänliga mot henne och när hon en högtidsdag fick ett vackert blommigt tyg till sommarklänning, blå blommor på vit botten, då blev hon så glad och slog armarna om mor och sade: Tack snälla Mor! Det var första gången Ruth kallade tant Norna för mor. Norna böjde på huvudet och bad tyst: ”Gud, låt mig kunna fostra detta barn till en god människa.

Så förflöto de tre närmaste åren. Om somrarna lekte Ruth med grannens flickor som voro i samma ålder. Ruth bodde i det stora äppelträdet på gården. Det var så stort att man kunde lägga bräder att sitta på högt uppe. Där sutto om sommarkvällarna de tre flickorna och sjöngo den tidens vackra visor: ”Hon växte i torpet vid susande skog””Ifrån landet uti väster tanken glider””Vid Siljans strand” m. fl.

Denna sommar gästades skolhuset av en studiekamrat till mor. Hon fick bara undervisa en termin efter sin examen innan hon blev alldeles blind. Ruth kunde aldrig nog förundra sig över hur tant Lea kunde vara så glad som aldrig kunde se allt vackert och skönt. Men fast hon var blind kunde hon spela orgel, allt vad hon hörde kunde hon sedan spela, sticka kunde hon också, Alla vackra dagar följdes de åt ner till sjöstranden där man badade och drack kaffe och så lästes där högt för tant Lea.

Ruth hade fått sin första bok. Oh, vad hon älskade den! ”Kolarkojan från Siljans strand” Ruth njöt mycket av att skriva och läsa. Tänk alla vinterkvällar då lampan tänts och mor tog fram boken de höllo på med. Där var böcker av Topelius, Runeberg, Selma Lagerlöv: Nils Holgerssons underbara resa beundrade Ruth mest. Där lästes också böcker på både norska och danska: ”Nöddebo prästgård” var så kär. De kvällarna glömde Ruth aldrig, när det byttes vid att läsa och handarbeta. Ruht Hade också en vävstol och vävde band. Vid jularna fick hon bjuda sina vänerr och då lektes och rusades det värre i skolans samlingssal: ringlekar kring den stora granen som nu var lika hög och vacker som en gång Storgårdens.

Mor sade att Ruths vänner alltid voro välkomna både pojkar och flickor och aldrig var Ruth gladare än när hon kunde få med i ringen både mor, tant Netten, gamla sköterskan Kristina och hennes barnbarn Olle. Han var så blyg för alla utom Ruth, hon var som en mor för honom. När Norna Sjöstrand satt och tänkte över sitt liv, tyckte hon att det hade blivit så mycket rikare sen Ruth kom in i hennes liv. Dessa år hade inte enbart varit ljusa, de hade växlat på både glädje och bekymmer. Ruth hade ett stort fel: hon hade inte alltid talat sanning och det var en stor sorg, men Nonra hade talat allvarligt med henne och bestraffat henne också och hon hade till sin glädje märkt, att Ruth nästan aldrig gjorde henne den sorgen mera.

Genom att läsa de goda böckerna tog hon mer och mer intryck av dessa människor. Nu hade Ruth börjat sin konfirmationsundervisning och mor hoppades så mycket att den tiden skulle få stor betydelse för henne. Den händelse som djupt planterade sig i de ungas sinnen under konfirmationstiden, var den händelse var att under denna tid en ung flicka stal ett par skor i en affär. Aldrig skulle Ruth glömma den dagen då kyrkoherden talade med dem om detta. Kamraten ångrade ej sin gärning utan måste bliva bortvisad från vidare undervisning. De fingo genomleva synden i dess verklighet alldeles inpå sig. Kyrkoherdens stora sorg över att inte flickan bad om förlåtelse, då hade ju allt kunna bli gott igen. Detta låg som en tyngd över de unga sinnena, livet blev mer allvar.

Pingstdagen mötte de upp i deh blomstersmyckade kyrkan följda av sin anhöriga. Deras konfiramtionslärare var je samma unga präst som Ruth mindes från sin barndom. Had hade för länge sedan lämnat denna församling för en högre befattning. Deras lärare var kyrkoherden i församlingen, oändligt avhållen och älskad för sitt blida väsen. Ruth har ett minne från en söndag, då mor och varit bjudna till prästgården på middag. Ruth skulle resa bort med tåget och måste gå innan middagen var slut. Kyrkoherden steg upp från bordet och gick efter Ruths kappa och följde henne ut. Han gjorde ingen åtskillnad på en ung flicka och en äldre vän till familjen. Det blir ofrånkomligt så i livet att en kristen som lever i det dagliga förhållandet till sina medmänniskor kärleksfullt i små ting, den är själv en uppenbarelse från Gud. Därför skulle de unga minnas vad han i dag talade till dem och när de alla knäböjde kring altarrunden kändes det som om de varit i himmelens förgård. Till sist gingo mor och Ruth till Marias grav med blommor. ”Stackars lilla mor, som inte fick vara med i dag, men jag tror att du på ett osynligt sätt ser ditt barn”.

De närmaste åren spriddes Ruths kamrater litet varstans i bygden, men det var aldrig tal om att hon skulle lämna sitt hem. Strax efter konfirmationen fick Ruth följa med på en skolresa till Stockholm.

Mor hade fått anslag från Svenska Turistföreningen. Det är omöjligt att beskriva den glädje som lyste ur barnens ögon för allt de fingo vara med om. Mor hade god hjälp av sin tös att hålla reda på barnen. När de kommo hem igen sade kyrkoherdens fru: ”Nu Ruth, får du vara snäll länge som fick följa med mor”. Detta år deltog Norna Sjöstrand i en kamratresa till övre Norrland., vidare längs norska kusten med en båt som hette Hera. Där kommo kort från hennes besök i lappläger och från fjällbestigningar. Resa tyckte mor var det roligaste hon visste. De flesta somrar reste hon till Visby där tant Lea hade sitt hem. Då förenade hon nytta med nöje. På samma gång hon själv fick vederkvickelse av salta bad och luftombyte, lättade hon upp tillvaron för tant Lea med att läsa högt och följa henne på promenader.

Hemma i skolhuset var då bara tant Netten och Ruth, då fick Ruth tillfälle att gå bort till bönderna och hjälpa dem med jordbruksarbete. Hon var nu stor och stark och fick mycket beröm när hon tog upp säd. Det fanns särskilt en gård där husmodern låg till sängs, hon hade sex pojkar och dessa och maken skötte hemmet riktigt fint men de voro särskilt glada när Ruth kom och hjälpte till. De pengar hon tjänade fick hon behålla för egen del. 50 öre om dagen var vanligt på den tiden, och Ruth gick och tänkte på att spara alltsammans, så att mor skulle få en riktigt fin julklapp. Det blev också en vacker taklampa av gul metall och vit kupa. Den kostade 28 kronor och skolrådsledamoten tog hem den en dag före jul. Ruth gick och viskade med tant Netten ”bara nu inte mor hade märkt något”.

Julafton blev också mor så glad över att Ruth hade kunnat gå och samla sina 50-öringar så länge att det blev en så fin sak. Själv fick Ruth en tjock ylleschal att använda när mjölken skulle hämtas.

På det nya året sa mor till Ruth:

– Ja, nu fyller du 17 år till våren.Nu måste vi tänka på att du får komma ut i någon skola. Vad skulle du tycka om folkhögskola?

Ruth blev genast glad och intresserad av detta och nu fick tant Netten brått att ordna så allt blev som det skulle vara. Hon hade också stora erfarenheter från sitt arbete inom sjukvården. Sju somrar hade hon förestått barnkolonier från Norrland som varit förlagda på öar utanför västkusten. Tant Netten talade med förkärlek om den tiden. Det var också en ordentligt utrustad flicka som den 7 maj stod färdig att resa ut i stora världen, en ny cykel utan att farbror Mattis pengar blivit rörda. Ruth frågade särskilt om detta. ”Nej, svarade mor, jag sätter istället in några kronor ibland.” Mor hade beslutat att Ruth skulle få resa ner till hennes hemtrakter och gå på skola, därför blev det Högalid invid Kalmar. Mor var själv utgången från Rostad vid Kalmar.

Nu skulle hennes tös få se så mycket. Det var 40st unga flickor som samlades till sommarkursen. De kommo från olika delar av landet, de flesta från fastlandet men också från Gotland och Öland. Ruth kom ensam längst norrifrån. De delades in i A- och B-avdelning. Det blev en oförglömmelig högtidsstund när rektorn hälsade alla välkomna. Han talade om den stora förmånen att under fyra månader få leva ett friskt ungdomsliv, rikt på arbete av skilda slag men också på högtid i lek och idrott. De unga ska knyta trofasta vänskapsband under denna tid. Och säkert skolenI lämna denna skola rikare på kunskaper men också rikare på glädje och gemenskap”. Sedan aftonmåltid intagits på skolans elevhushåll vandrade var och en till sina anvisade hem. Ruth fick sin bostad hos en gammal änkefru, som så att säga bodde i blommor en förtjusande trädgård omgav hemmet. Alla hade hämtat sina resväskor men gotländskans voro ej komna. Hon satt och grät för sig själv, men Ruth sade: ”Du får ligga hos mig i natt, de kan nog komma till imorgon”.

Nästa dag samlades eleverna kl halv åtta till teoretisk undervisning. Kl. tio ljöd frukostklockan och efter lunch gingo ena avdelningen till köket, den andra till slöjden. Halv fyra åts middag och halv fem började åter de teoretiska lektionerna och pågingo till halv åtta.

Efter kvällsmaten var man ganska trött men det fanns flickor som steg upp halv sex och vävde till kl sju, det det serverades välling och smörgås till dem som ville. När arbetet var slut för dagen samlades man olika kvällar i veckan till lek och idrott samt ringlekar ute på den stora gräsplanen vid sidan av skolan. Där lektes av hjärtans lust, rektorn som var ung och glad – endast 25 år gammal – var själen i det hela. Där såg man hur roligt man kunde ha utan dans i vanlig mening. Kl halv tio avslutades det hela, ty eleverna fingo ej vara ute längre än till kl. Tio.

När månaden hade gått hade man lärt känna varandra en hel del. Grupper bildades av likatänkande och de slöto sig samman. Ruth tillhörde dem som funno sin glädje i att gå och höra Guds ord, samlas hos varandra för att spela och sjunga, en av kamraterna hade gitarr med sig och hon spelade mycket. Ofta sjöngo vi: ”Låt mig få höra om Jesus, skriv på mitt hjärta vart ord.”

Väninnan Hilma tillhörde missionsförbundet och hade 11 syskon. Hon berättade för oss att de flesta av dem hade avgjort sig för Gud. Ruth tillhörde ju statskyrkan, men det skulle aldrig fallit henne in att inte olika samfundsmedlemmar skulle älska varandra lika. Under de månader som kamraterna fingo vara tillsammans såg Ruth, hur de frireligiösa verkade mera för Gud än de statskyrkliga. Till och med rektorn måste ibland komma och lyssna när Hilma sjöng. Det är ju så, att inom de högre lärdomsgraderna ser det ut som om Gud fått en sådan liten plats. Det fanns bara två av lärarna, som hade ett öppet sinne för andliga värden. Men de hade ej kunnat syra igenom det världsliga arvet. De voro två räddhågade lärjungar och vågade aldrig föreslå gemensamma andaktsstunder i skolan.

De som ville fingo besöka kyrkan och de världsliga samlades till lek och nöje. Ruth var inte så gammal, men det sårade henne djupt att de allra flesta kamraterna stannade hemma. Själv kände Ruth att det var precis som att komma hem, när hon steg inom den gamla kyrkans valv.

Det blev många innehållsrika brev avsända till mor och tant Netten hemma i skolan. De fingo veta att det gick bra för Ruth. Hon hade fått beröm i svenska språket, hon fick hjälpa rektorn att läsa högt under litteraturtimmarna, beröm av läraren i trädgårdsskötsel: Ruth är så duktig att hon får vara fri denna timmen, sa han.

Allt detta gladde dem hemma. Norna Sjöstrand fanns att äga barn är förenat med både glädje och sorg. Mer än en gång hade mor oroat sig när Ruth var ute med bygdens ungdom, varit ängslig för de faror som möta i unga år, men hon mindes också som en verklig upplevelse den dag då Ruth kom hemspringande med en stor bukett vitsippor och sade: ”Dessa har jag fått av Erik”. Hennes ögon strålade som stjärnor, hon hade mött något av kärlekens skönhet, sådan den skulle komma in i de ungas liv. När mor Norna satt och tänkte på detta så kände hon en längtan efter Ruth. Det hade varit så tomt sedan hon reste. Nu skriver jag till henne och sedan skall vi resa ner till Öland till midsommar. Och därvid blev det. De flickor som hade sina hem i närheten reste hem, andra reste och såg sig omkring. De hade förut endast besökt Kalmar, de hade varit bjudna till en lekafton på Norrgård tillsammans med drottning Viktoria.

Ruth stod midsommaraftonens morgon och väntade på mor, som skullekomma med tåget norrifrån. Det var sig så att kung Gustav var med på tåget, han skulle till sitt kära Solliden. Hilma och några andra hade följt Ruth mer och när de fingo se att kungen var me beslutade de i hast att sjunga ”Ur svensska hjärtans djup en gång..” och tänk tåget stod medan de sjöngo båda verserna. En liten barnfotatös gav kungen blommor. ”Så vackert, sa han, ”tack ska ni ha”.

Ruth hade nästan glömt mor för allt detta men där var hon ju och nu sprang hon fram och slog sina armar om mors hals. Det blev stor ömsesidig glädje.

Vid framkomsten till Kalmar gingo de till slottsparken för att dricka caffe. Mor hade rest så långt och båten skulle inte gå förrän kl. Två. Nu måste Ruth höra om allt därhemma, om tant Netten, om grannflickorna, om Olle och gamla Kristina, om farbror Johan och geten och de sex pojkarna som Ruth brukade hjälpa. När mor talt om allt detta och Ruth berättat om sitt liv på skolan var det tid att gå till båten.

Det blev en förtjusande färd, solens glitter över skummande vågor, fiskmåsarnas slag kring båten, varningsklockorna ringande från djupet. Ölandskustens lummiga grönska i fjärran. Borgholm var målet och när båten lade till där och alla hade samma mål, Borga hage, med slottruinen, så blev det en hel karavan uppåt, ty uppåt bar det i små stentrappor, genom tät grönska, sydlänsk, ty murgrönan slingrade sig runt trädens stammar.

Omsider stod man på alvaret, utsikten därifrån över Kalmar sund måste ses, den kan inte beskrivas. Först besågs slottruinen. Därifrån ställdes färden till caffe-torpet, en förtjusande liten grå ryggåsstuga. Hela grässluttningen var täckt med grupper av turister, som läto caffet sig väl smaka.

Mor beställde smörgåsar och choklad, middag skulle sedan ätas i staden. Efter en stunds vila fortsattes ett stycke ut på alvaret. Den som ej besökt denna plats kan alderig göra sig en föreställning om hur det känns att sitta på alvaret en solig dag. Luften är så olik den vi äro vana vid, så mild och len, uppfylld av de ljuvliga dofterna från de små örter och blommor som växa så rikt just här. I luften jublar det en tusenstämmig kör av småfåglar. Det var ens tilla och ljuvlig sommarafton. Nästa dag skulle Solliden besökas.

Så var blomsterfärden ett minne blott, men ett kärt och oförglömligt sådant. Mor hade efter ett kort besök på skolan rest för att hämta tant Lea hem till sig. Kära Tant, som aldrig kunde se det sköna. Ruth mindes hur hon brukat lägga sin hand på hennes huvud och känna hur hög hon var.

Och nu började arbetet igen, endast avbrutet av en enda stor händelse. Det var när två stora höskrindor från närmaste herrgård kommo och hämtade flickorna till en färd ner till havet. Det blev ett stort äventyr. Ja, kära Högalid, du var arbetets plats framför allt men också en givare av verkligt sund ungdomsglädje och när den 15 september uppbrottstimman slog var inget öga torrt. ”Till granarna och enarna, till gårdarna och stenanrna går minnet av dig, Högalid” sjöngo vi i en sång, och förvisso mången ung människa fick där sporren att hugga tag i livet på ett rätt sätt.

Ruth hade bara en önskan övrig, att alla skulle förstått att hur en människa arbetar och hur högt vi nå på samhällsstegen, får inte Gud bli det eftersträvansvärda då är livet meningslöst. Ruth undrade, skulle någon enda av kamraterna tänka på Gud när de mindes henne? De hade sjungit tillsammans så mången kväll: ”Skall det bli några stjärnor i kronan, jag bär när jag uppnått mitt himmelska hem, skall jag möta med fröjd på den himmelska höjd några själar jag vunnit för Gud?” Hade den sången fått någon betydelse för någon som lyssnat just då? Ruth hoppades det.

När Ruth kom hem till mor och visade alla prov på vad de fått lära, särskilt från slöjdsalarna, var mor så belåten:

– Ja, nu Ruth, får du fortsätta här hemma. Jag har köpt dig en vävstol och Kristina har lovat oss köpa lingarn, så nu får du väva handdukar så får du genast bruk för din lärdom.

Sagt och gjort. Väv sattes upp och det blev sex dussin präktiga handdukar. Ruth fick 3 dussin för egen del.

– Och sedan har jag tänkt att du skulle få komma in till stan och gå några månader på en sykurs. Får du ett eget hem en gång så är det gott om du kan sy litet till dina barn.

Ja. hem och barn låg ju fortfarande i fjärran, tyckte Ruth, men var tacksam att mor ville kosta på henne en sådan kurs. Ruth visste att mor gärna ville se henne som lärarinna men Ruths håg låg mer till praktiskt arbete och övertala henne ville hon ju inte. Allt nog, en dag reste Ruth in till Emmaboda för att delta i en sykursen. Den resan blev till stor betydelse för hennes kommande liv..

En dag när Ruth besökte hemmet i Sidlandsmåla, sade hon:

– Mor, jag vill tala med dig. Det är något allvarligt.

Och så kommer förtroendet:

– Jo mor, en dag när vi sutto ute i trädgården och sydde kom en främmande man och satte sig hos mig och började tala. Han berättade att han nyligen blivit förflyttad till denna stad och bodde nu hos vår värd. Varför han kom just till mig talade han inte om. Jag hade samma dag kommit från en resa tillsammans med mor. Det hade varit ungdomskurser i Huskvarna och mor hade tagit Ruth dit.

Så fortsatte främlingen:

– Jag har mitt arbete i samband med tåget. I morgon är jag fri. Kunde inte fröken följa med ut på en promenad då?

Jag lovade ingenting men nästa dag kom han och väntade. Det föll sig helt naturligt att följa med och då talade han om att han hade förlorat sin hustru och hade två små pojkar som var utackoderade på var sitt håll.

– Jag förstår inte hur jag har kunnat tala så förtroligt om allt detta för er, men det var en sådan lindring för mig att få tala med en människa.

– Ja du mor, sedan frågade jag värdinnan om honom och hon sade: Ja, till oss talar han inte, jag har bjudit honom på caffe och försökt komma till tals med honom, men han svarar bara ja och nej.

Ja, du mor, ska jag fortsätta att vara tillsammans med honom?

– Ja Ruth, sade mor, men du är ju fäst vid Nils här hemma. Han blir nog ledsen om du är tillsammans med någon annan.

– Så långt har jag inte tänkt, svarade Ruth. Erik är ju den bästa vännen i världen, men gifta mig med honom kan jag ej. Han har blivit som en bror för mig under dessa fem år vi har varit tillsammans.

Norna Sjöstran blev så ledsen när hon hörde Ruth tala så, ty för Eriks del visste hon, att han hoppats på något annat. Mor förstod att mannen i Emmaboda hade gjort ett stort intryck på Ruth och hon sade:

– Ja, du får väl taga med honom hit en dag när det passar, så att vi får se honom.

Ruth hade nu slutat sin sykurs och väntades hem. Hon kom också på kvällen men ensam.

– Nå, sade mor, har honom inte med dig?

– Nej, svarade Ruth, han hade så svår t att ordna med tågtiderna, men om en vecka får han semester och då skall han komma.

En dag kom Erik och hämtade Ruth till skogspromenad. Han ville tala med henne. När de sutto på en sten vid stranden:

– Nu Ruth, kan du svara mig på den stora fråga du nog anat att jag velat göra dig!

– Käre Nils, du har alltid varit min bäste vän, som en kär bror, men nu har jag träffat någon som jag lärt mig älska på ett annat sätt. Kan du förlåta mig?

Nils steg upp och kom fram till Ruth, tog hennes hand och sade:

– Jag har sett himlen i dina ögon och jag har hållit dig så kär och jag hade hoppats något annat, men fast det på detta sätt, skall jag alltid minnas dig. Jag hade aldrig varit den människa jag är, om jag inte fått lära mig att sträva efter det goda, det har du lärt mig och behöver du en vän om du kommer i nöd, så vet du att du har mig.

Det blev så tyst och de hörde endast böljornas slag och ett stilla sus från björkarnas kronor.

När de kom hem till tant Norna och hon fick veta allt, grät hon mycket. Men för Ruth var det som en ödeshand hade gripit henne.

En vecka senare kom Carl och mottogs i Ruhts hem med blandade känslor. Han var vacker och symptatisk och Ruth var lycklig. Mor Norna var mer vänlig än hon ämnat att vara och när han började berätta om sin barn som voro utan mor, då rördes också hennes hjärta. En av pojkarna var hos en syster, han gick alltid och väntade på tåget ifall pappa Carl skulle vara med. Den andre var hos bekanta som ville adoptera honom, men Carl hade ännu inte givit dem något besked. Därför beslutades att Ruth och Carl skulle taga ut lysning meddetsamma.

Ruth, sade mor, något bröllop här hemma vill du väl inte ha. Du vill väl inte såra Nils. Tant Netten och jag följer dig till Emmaboda, så kan du vigas i kyrkan där i stillhet.

Ja, Ruth ville allt som mor ville.Hon tänkte i dessa dagar endast på sitt kommande hem och hur snäll hon ville bliva mot barnen. Hon älskade barn mycket och själv hade hon ju tidigare mist sin mor, hon visste vad det ville säga. Så gränslöst bra som hon haft det hos sin fostermor mindes hon ändå med vemod det vita huset, den stora parken där hon lekt. Det kära äppleträdet intill fönsterrutan, den stora granen, allt hade ett förunderligt skimmer över sig. Carl hade skrivit och talat om att han hade hyrt en vacker lägenhet utanför staden på en hög ås med utsikt över sjö och skog och nu väntade han dem.

Det var söndag, Klockorna ringde. Nedför åsen på väg till den lilla kyrkan i dalen var det lilla bröllopsföljet på väg, Både mor och Ruth älskade ju så varmt kyrkan och det kändes som om en mor tagit emot dem i sin famn.

Ruth var vitklädd med myrtenkrona och slöja, följd endast av en liten brorsdotter till Carl. Ruth hade alltid tänkt sig henne vid sin sida på sin bröllopsdag. Gamle prosten talade så allvarligt om äktenskapet, hur det kan bliva en förgård till himlen, men också hur tungt och sorgligt det kunde gestalta sig. Föga anande Ruth hur det senare skulle bliva hennes lott och mer än en gång förundrade hon sig över att rosorna blommade så länge den hösten. Hon tyckte senare att de blivit lagda på hennes lyckas grav. Varje gång hon såg ut genom fönstret tyckte hon att de glödde och talade sitt språk, till tröst och glädje. Men bröllopet talades det om länge. 2O år senare säger en liten gumma till Ruth:”minns inte frun mig, när jag öppnade dörren för er den ni vigdes i kyrkan?

Mor och tant Netten hade för länge sedan rest hem och Ruth var nu lämnad ensam att på allvar börja sitt nya liv. Hon kände sig lycklig och glad, ännu hade inte det hårda öde drabbat henne, rosorna blommade ännu både inne och ute.”

Här slutar första delen av Ruths bok om sitt liv. Andra delen handlar om hennes sju egna barn samt de två fosterpojkarna. Carl fick tjänst med Alvesta som utgångspunkt och paret flyttade dit 1915. Ruth var då 22 år gammal. De köpte ett hemman Björkeberg i Benestad utanför Alvesta och det var där min mor Märta så småningom växte upp. Men det är en helt annan historia..