Scholae Malmogiese

EFTER REFORMATIONEN/SKOLAN UNDER SVENSK TID 1600/1700

Vid 1500-talets reformation organiserades skolan om till att lära ut den lutherska lärans ritualer. “Som man for Tiden havde haft en katolsk Kirkeskole, fik man nu en luthersk Kirkeskole”,skriver en dansk kyrkohistoriker.1. 1526 byggdes skolhuset också ut något för att klara det större antal elever som flödade till men låg fortfarande på samma plats.Samma år betydde också slutet för alla klosterskolor då de katolska munkarna nu lämnade den protestantiska maktens område. 1626 inför man det fyraåriga gymnasiet i Sverige. Katedralskolorna omvandlas till trivialskolor och ersätts först 1905 av realskolan.I princip fortsatte Malmö skola som ett prästgymnasium fram till 1820 men nu i Luthers fotspår.

Övergången från att vara en dansk skola till svensk, efter Sveriges övertagande av Skåne 1658, blev en långdragen historia. En av anledningarna till att Sverige gick mjukt tillväga vid försvenskningen var skåningarnas hat mot de nya herrarna. Efter ett danskt försök till återerövringskrig tog man i hårdare. Man grundade också Lunds universitet 1668 för att förmå Skånes elever att stanna i det nya landet och inte börja studera i Köpenhamn som tidigare.1680 anses vara det år då den siste dansken lämnade sin post inom Malmö skola.

Sedan Skåne blivit svenskt, inträdde en svår period för Malmö. Staden förlamades av svensk tull och höga skatter. Detta ledde till ett utarmat borgerskap vilket påverkade lärarnas löner negativt och situationen blev ännu sämre under de nordiska krigen.3 De nordiska krigen 1558 -1721, som handlade om makten i Östersjön, pågick under 163 år mellan Polen, Ryssland, Danmark och Sverige i olika omgångar. Sommaren 1716 hotades t ex staden av en rysk belägring. Skolans lärarkår bad domkapitlet att få lämna staden tillsammans med sina familjer av säkerhetsskäl. Svaret var dock nekande. 1719 skrev elever till biskopen att de blivit uppsagda i ”maten” hos sina kostvärdar pga av att för lite livsmedel fanns att upphitta. Samma år skrev en lärare att många elever hade lämnat skolan pga av medellösheten samt att vissa blivit lockade ini det militära. Elevantalet 1716 var nu hälften av det ursprungliga, 41 elever.4

1Ersgård, Hans. Den ”danske” skole i Malmö. Elbogen(1990) http://elbogen.nu/Skrifter_pdf/MaFo1990.pdf sid. 10 – 22.(Hämtad 2018-10-23)

2 http://www.hhogman.se/skolhistoria.htm

2 Evers, Arthur. Malmö Högre Allmänna Läroverk för Gossar, under den svenska tiden, 1.

3 Ibid, 147.

4 Ibid, 40.

5 Ibid,198.