Scholae Malmogiensis

När Malmö latinskola öppnades för flickor var det 59 flickor som skulle börja i första ring och flera av dem skulle utgöra en klass med enbart flickor. De utgjorde verkligen en minoritet eftersom det nu gick ca 1000 elever på skolan.

Flickorna och pojkarna mättes efter olika värdeskalor. Det visade sig i att man bedömde flickorna på annat sätt. Man hade högre “moraliska ” krav på dem. De skulle uppföra sig på ett sätt man upplevde som passande. Flickorna skulle beredas möjlighet både till att göra en egen karriär med hjälp av goda studieresultat och till att fostras till goda mödrar och förebilder för sina barn.1

Leif som gick där mellan 1956 och 1964 berättar att han först gick fyra år i realskolan, sedan latinlinjen i fyra år: ”Efter två år till valde jag helklassisk linje och mina huvudämnen blev latin och grekiska. Man läste sex timmar i veckan av vardera språket. Jag tog examen 1964. Jag började på Latinskolan för att det var enda stället i Malmö där man kunde ta studenten. Dessutom var det Malmös finaste skola. När jag började som 10-åring var det på darrande ben som jag gick in i aulan för att uppropas. Under de första åren kändes det verkligen att det var en klasskola där skillnaden mellan de som kom från ”lärda” hem och de som kom från enkla förhållanden var stor. Jag spelade några år i skolans fotbollslag och gick på skoldanserna som ordnades vissa lördagar i gymnastiksalen. Då spelades det levande musik av lokala band som uteslutande spelade jazz och dixie. Undervisningen bestod alla år avs k förmedlingspedagogik. Lärarna sa vad man skulle kunna, den som kunde upprepa detta fick högsta betyg. Detta innebar att undervisningen var fruktansvärt enformig. Ett speciellt minne var när vi fick börja äta mat på skolan när matsalen blev färdig 1959.”2

1960-TALETS TIDSANDA

Under 1960-talet förändrades tidsandan starkt i hela västvärlden. Upproret mot auktoriteter tog sig olika uttryck bl a inom politiken genom ”68 -vänstern” samt genom musikrörelsen. ”Gör vad Du vill med ditt liv” blev uppmaningen från musiker och ungdomarna själva på stora, årliga musikfestivaler.

”I skolan infördes den s k ”grundskolan”1962. År 1964 beslöt riksdagen att inrätta ett helt nytt gymnasium uppdelad på fem linjer: humanistisk – (motsvarande latinlinjen),naturvetenskaplig -, samhällsvetenskaplig-, (närmast motsvarande reallinjen), ekonomisk – samt en teknisk linje. Alla fem linjerna var treåriga, den tekniska hade även ett fjärde påbyggnadsår. Alla gymnasier skulle var kommunala .

1EmbroLarsson, Karin. Från Gosskola till samskola – Malmö latin i ett genusperspektiv. Elbogen(2007) http://elbogen.nu/Skrifter_pdf/MaFo2007.pdf sid. 83 – 106. (Hämtad 2018-10-23)

2Holmstedt, Leif. En historia om Malmö latinskola 1956 – 2006, 31.