Scholae Malmogiensis

SKOLFORMER UNDER 1400 och 1500-TALET

Det fanns tre former av skolor under medeltidens slutskeende. Nivåerna utgjordes av a) barnskolor, b) lärdomsskolor och c) universitet/högskola. Den äldsta skolformen var klosterskolan. Deras undervisning utgjordes av nivåerna a+b samt även av praktiska utbildningar i allt från åkerbruk till biodling. Den andra formen av skola innehöll katedralskolor och socken/trivialskolor. Katedralskolorna undervisade endast i nivå b, vilket också gällde för trivialskolorna i städer utan domkyrkor. Den tredje formen var stadsskolorna, som inrättades av städernas borgerskap på 1300-talet och endast praktiserade nivå a.

ÖKADE KRAV FRÅN BORGARADELN SKAPADE MALMÖ SKOLA

Klasskillnaderna hade ökat alltmer mellan stadens borgaradel och stadens hantverkare och allmoge under 1300-talet. Klosterskolan kom att bli de fattigas skola medan stadsskolan blev de förmögnas.Eleverna vid stadsskolan utgjordes främst av tyskar och borgare. Skolan sågs som ett intrång på kyrkans område men borgerskapet framhärdade med sin åsikt att de andra skolorna lärde ut ”opraktiskt död lärdom”Dessa stadsskolor kom dock, med tiden, att gå samman med trivialskolan ändå, som då kom att undervisa både a+b.3 – vilket i vårt fall kom att skapa Malmö skola!

Anledningen till sammanslagningen var att köpmännen började ställa alltmer krav i början av 1400-talet. Malmö Skola var ett av dessa krav; de ville ha adekvat utbildning för sina söner men i statlig regi. Det fanns ju andra privata skolor att tillgå, såsom danska och tyska skolan, liksom undervisning i diverse hem, men en gemensam skola vore att föredra i kyrkans regi, ansåg man. Detta motsatte sig stiftsstaden Lund som ansåg att bara de skulle få ha en kyrkskola.

Striden mellan den världsliga och den kyrkliga makten över människorna, böljade vid denna tiden ännu fram och tillbaka. Vid denna tid 1405 hade den kyrkliga auktoriteten återtagit sin makt över den ”borgerliga krämarmoralen” och det krävdes att en statlig skola hade kyrkan som huvudman. Efter en resa till självaste påven i Rom, fick Malmö tillåtelse att öppna en trivialskola 1406 (lat. trivium = en plats där tre vägar möts= grammatik, retorik och dialektik) i direkt anslutning till kyrkan .Den kom att ligga i hörnet Själbodargatan och Mäster Nilsgatan.

51Isberg, A.U. Skolväsendeti Malmö, 433..

2 Ibid, 425.

3Ibid, 581.

4Ersgård, Hans. Den ”danske” skole i Malmö. Elbogen(1990) http://elbogen.nu/Skrifter_pdf/MaFo1990.pdf sid. 10 – 22.(Hämtad 2018-10-23)

5Rosborn, Sven. Det medeltida Malmö, 101.