Scholae Malmogiensis

Genom ett riksdagsbeslut från 1968 såg ett nytt integrerat gymnasium dagens ljus. En ny läroplan togs fram och började tillämpas från 1971. Samtidigt ändrades namnet från gymnasium till gymnasieskola bl a som en markering att den traditionella urvals- och examensgymnasiet var avslutat. Gymnasieskolans linjer har fr o m läsåret 1995/96 ersatts av 16 nationella program. Samtliga program omfattar tre år och ger allmän behörighet till högskolestudier. Vissa kärnämnen ingår i alla nationella program: svenska, engelska,samhällskunskap, religionskunskap, matematik, naturkunskap, idrott,hälsa samt estetisk verksamhet.1968 försvann även undervisning på lördagar. Med de reformer som genomfördes under 60- och 70-talen kom ungdomsskolan att omfatta de flesta ungdomar. 2010 kommer en ny skollag som nu omfattar även vuxenlivet. Regeringen skriver: ”Den nya skollagen omfattar utbildning från och med förskola till och med vuxenutbildning”.2

MALMÖ LATINSKOLA

http://latinskolan.malmo.se/

För elever som kan vara intresserade av att börja studera på gymnasiet vid Malmö Latinskola av idag profilerar man sig så här på webben inför sina informationsträffar:

”Malmölatinskola har nio olika utbildningar och många inriktningar och profiler att välja på. Skolan är präglad av sin estetiska profil,det kan innebära en rockkonsert på lunchen, poddradio från radiostudion eller livesändning av Musikhjälpen. Våra elever säger ofta “här får du vara som du är”.3

Från att endast ha hyst pojkar består skolan på 2000-talet av 70% flickor och 60 % invandrare. Eleverna som slutade vårterminen 2018 sökte till 484 stycken olika utbildningar i landet. Vi ser utbildningar som ”digitala spel”, ”medieproduktion”,”genusvetenskap” ”sing/song writer” och ”masterprogram inom teater”.4

1 http://www.hhogman.se/skolhistoria.htm

2 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2009/06/ds-200925/:25, 239.

3 https://www.gymnasieguiden.se/gymnasium/mediegymnasiet-nya-malmo-latin

4Sentell, Katarina. Systemdrift, UHR. Email. 2018-10-11.