Scholae Malmogiensis

Under 1900-talets första decennium var de två största läroverken i Malmö, med högstadium och gymnasium, statliga men det fanns även privata alternativ. Flickor hade tre privata läroverk att välja mellan men endast ett av dem gav studenten.1

Det ena statliga läroverket var Malmö högre allmänna läroverk (Latinskolan) där endast pojkar kunde gå och ta realexamen och studenten. Det andra var Malmö realskola (S.t Petri läroverk) som endast hade realexamen men då för både flickor och pojkar.Vårterminen 1914 avlade 63 elever studentexamen i Malmö. 49 pojkar och 14 flickor. Att gå på gymnasiet var fortfarande förbehållet en minoritet – så sent som på 1950-talet tog bara ca tio procent av en årskull studenten.2

FRÅN POJKSKOLA TILL ALLAS SKOLA

Malmö latinskola förändrades drastiskt under 1900-talet från att ha varit en ”inskränkt pojkskola” till att bli en ”aktiv och kritisk del av samhället”.3

1946 års skolkommissions och 1940 års skolutredning framhåller två huvuduppgifter för skolan: att bidra till samhällets ekonomiska, kulturella och sociala utveckling och att främja ett demokratiskt samhälle samt fostra demokratiska människor.En kartläggning av den sociala rekryteringen av universiteten 1969 visar att av landets tjugoåringar tillhörde 11 % socialgrupp 1, 30 % socialgrupp 2 och 50 % socialgrupp 3. Vid universiteten fanns 42 % från socialgrupp 1, 37 % från socialgrupp 2 och 21 % från socialgrupp 3.5

FLICKORNAS ANKOMST

Flickorna fick tillträde till skolan 1959 vilket gjorde att namnbytet till Malmö Latinskola kom till stånd. Flickorna fick här gå före i matkön vilket de inte hade upplevt tidigare. De tilltalades med efternamn på gammalt manér vilket de också tyckte var underligt. Det som skedde med pojkarna var att de kom mer välklädda och välansade till skolan. Det kom t o m upp foton på killar på anslagstavlan som önskade flickbekant. Läraren berättar vidare att flickorna var oerhört koketta och modemedvetna samt “en aning tramsiga”.

1Johansson, Roger och Göran Larsson. (red.) Malmö 1914, 212.

2 http://www.lararnashistoria.se/theme/skolans_styrning_1940_2010

3Holmstedt, Leif. En historia om Malmö latinskola 1956 – 2006, 12.

4 http://www.lararnashistoria.se/theme/skolans_styrning_1940_2010

5Holmstedt, Leif. En historia om Malmö latinskola 1956 – 2006, 48.