Scholae Malmogiensis

En annan anledning till sammanslagningen var också att under andra hälften av 1300-talet ökade den borgerliga rikedomen så pass att det framväxande borgerskapet ville visa på sin maktstatus genom att donera nya altare till S:t Petri kyrka. Till detta behövdes fler upplärda korgossar.1

HÖST- och SILLMARKNADEN – varje höst under två månader

”Det var fredagen den 15 augusti 1439, en märklig dag ej allenast för den katolska kyrkan och gråbröderna, utan även för stadens hela  befolkning – vårfruedag assumptionis, Jungfru Mariashimmelsfärdsdag, den förnämsta av kyrkans och gråbrödernas Mariafester, och den dag då den stora höst- och sillmarknaden började. För gråbröderna var fredagen fastedag, men överträdelser i lindrigaste måtto den dagen voro förlåtliga och tolererades. Dagen var varm, och det låg en viss festlig stämning över stadens huvudgata. Det myllrade där av tyska, holländska, danska, ja engelska köpmän, krämaretyper i egendomligt brokiga, rikare och enklare dräkter av olika snitt, utstyrsel och färg, fiskare och sjömän, hantverkare, präster, munkar och skolungdom i stort antal. Höstmarknaden ringdes in kl. 8.00 på morgonen genom Petrikyrkans, rådhusets och kungsgårdens klockor”2

”Tidigt på morgonen föregående dag hade byfogden Jens Paethersen genom sina svennar under basunblåsning och pukslag i de till Athelgade gränsande gathörnen låtit förkunna höstmarknadens början nästa dag.” ”Redan i slutet av juli kommo de främmande köpmännen, i allmänhet kallade ”Skånefarare” från alla håll seglande upp i Sundet med sina fartyg: koggar, skutor och fiskebåtar.”Det handlade om 40.000 båtar med 6  – 10mans besättning plus 500 transportkoggar. 4

”En sådan dag som denna voro både gråbrödraklostrets skola och denPetrikyrkan underordnade stadsskolan lediga i så måtto, att skolornas elever voro fria från skolundervisning och de, som tillhörde kloster- och kyrkokörerna, helt upptagna med mäss- och hymnsångerna vid de olika bönetiderna och gudstjänsterna under hela den deras sångorgan starkt påfrestande Mariadagen.1

1 Isberg, A.U.Skolväsendet i Malmö, 75.

2 Ibid, 103.

3 Ibid, 115.

4 Ibid, 421.

5Ibid,138.