Scholae Malmogiese

MALMÖ LÄRDOMS- OCH APOLOGISTSKOLA 1821 – 1858

1821 genomfördes den första förändringen av skolans inre struktur i modern tid. Den ska nu, efter en ny skolordning 1820, undervisa i högre utbildning och byter därför namn till Malmö lärdoms- och apologistskola. Två namn får den, för att den nu delades in två helt skilda delar: en lärdomsskola och en apologistskola för yrken som behövdes inom det växande näringslivet. Lärarna i dessa mer praktiska utbildningar kallades apologister (räknemästare).

Ur apologistklassen, som med tiden blev större och större, bildades den reallinjen som sedan fanns bredvid den gamla latinlinjen långt in på 1900-talet.1

MALMÖ HÖGRE ELEMENTAR LÄROVERK 1858– 1878

1856 kom ett dråpslag mot skolan. Kungl. Majt ingav till riksdagen en proposition där skolan skulle förvandlas från en högre skolform till en lägre. Det skulle bara finnas en högre skolform i varje län och den fanns i Lund redan. Det blev stor uppståndelse i Malmö. Staden lyckades övertala riksdagen och fick en högre status som den behöll till in på 1900-talet. 1958 döptes skolan sålunda om till Malmös Högre Elementar läroverk.2

MALMÖ HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERK 1879 – 1928

Elevantalet växte i stort sett under hela första delen av 1800-talet men avtog under 1860-talet. Det som ändå fick staden att genomföra en ny flytt till en större skola, var hotet om att på nytt bli degraderade i status. Den 30 september 1879 invigdes den nya skolan vid Amirals gatan under mycket högtidliga former samt bytte namn igen.Ett tåg med folk gick från den gamla skolan i procession till den nya, precis som skett förra gången, under det att Petris klockor ringde. Vid talet höll den nya rektorn C.I. Wåhlin fram en lunta med papper som visade vad alla de elever hade blivit för fint som  gått vid skolan mellan åren 1800 – 1870. Alla namn finns i en lunta på Malmö Stadsarkiv. Det nya elevantalet under hösten 1879 var 464 stycken.31928 lades namnet FÖR GOSSAR till, då nu även flickor fick börja vid gymnasium i Sverige. Dock ej på denna skola.

1 Evers, Arthur. Malmö Högre Allmänna Läroverk för Gossar, under den svenska tiden, 227.

2 Holmstedt, Leif. En historia om Malmö latinskola 1956 – 2006, 9.

3Evers, Arthur. Malmö Högre Allmänna Läroverk för Gossar, under den svenska tiden, 300.

1900-TALET: DET DEMOKRATISKA ÅRHUNDRADET

”By 1900, the introduction of compulsory schooling in European states, togetherwith improved living conditions and reduced child mortality, launched a general advance in urban educational standards. After the Second World War, higher education was opened up to the children of ordinary townspeople.”1

”I läroverksstadgan från 1878 indelades läroverken i ett högre läroverk med nioårig studiegång fram till slutexamen och ett lägre läroverk med tre eller fem årskurser utan slutexamen. Då allt fler valde det lägre läroverket utan slutexamen indelades läroverken i 1905-års läroverksstadga i ett lägre sexårigt stadium kallat realskola och ett högre fyraårigt kallat gymnaisum. Realskolan fick en realskolexamen som efter 1928 enbart kallades realexamen. Gymnasiet byggde på realskolans femte klass och fick studentexamen som slutmål. År 1905 fick även flickor tillträde till studier vid läroverken, till en början endast i realskola. På 1920-talet började flickor att antas även till gymnasiet, men först i 1928-års läroverksstadga blev detta allmänt. Från 1918 inrättades även tekniska skolor på gymnasial nivå. Dessa skolor bildade det tekniska läroverket med ett treårig teknisk gymnasium.”2

1 Clark, Peter. European Cities and Towns : 400-2000, 310

2 http://www.hhogman.se/skolhistoria.htm