Citat

Mentala sjukdomar har bara två orsaker och de är varandras fullständiga motsatser.En orsak till att en människa blir galen är att hennes själ eller delar av den har gått förlorad.Det sker oftast därför att någon har stulit den men ibland kan människor omedvetet bestämma sig för att ge bort den, kanske i utbyte mot något annat de vill ha.Den andra orsaken till att en människa blir galen är att hon överväldigas och tas i besittning av en främmande kraft. s 184 se ovan

Mång sjukdomar och mentala probelm orsakades av kroppens omedvetna men icke desto mindre kraftfulla försök att rikta uppmärksamheten mot de inre behoven. s 212 se ovan 

Du längtar hela livet sen en dag tar livet slut.Då vet du äntligen: att leva är att ständigt längta ut.Att längta efter kärleken efter en enda kort minut av hemkomst här i kosmos.Längtan efter Gud. Ur “Levande och varm” från LP:n På andra sidan drömmarna Ulf Lundell 

Eftersom Han är själva kärlekens väsen uppenbarar sig Gud för änglarna…som en sol. Och från denna sol strålar värme och ljus ut; värmen är kärlek och ljuset visdom.Och änglarna blir kärlek, o visdom, inte av sig själva utan av Gud. Emmanuel Swedeborg: Änglavisheten och den gudomliga kärleken 

Just eftersom hon hade nått fram till en säker upplevelse om vem hon var, kunde hon tryggt bege sig in i nästa förvandlingfas.Det blir en kvinna som är vad hon är…Jag tycker inte att det är “bara”.Att bli vad man är och samtidigt vara i levande förbindelse med den skapande källan till allt medvetande, är en hel del.I en sådan fråga ligger(är detta allt, att bli sig själv)ligger ett behov av slutgiltigt svar, en slutgiltig lösning på det hela.Om man har ett sådant måste man gå till ett religiöst systems absoluta lösningar.För mig tycks det som en del av svaret ligger i att upphöra med att ställa frågan på det viset.Det slutgiltiga svaret på livet som vi känner det är döden.Själva livet bestsår av en oändlig rad förvandlingar som måste upplevas.Impulserna till dem kommer till oss som öde, både innifrån och utifrån.Varje ny livsfas ställer nya krav och varje brist på förmåga att leva upp till dem , det vill säga förvandla sig, ger grogrund för neurotiska mönster.Att anpassa sig till egentliga väsen som kvinna kan fortfarande betyda att bli så dåligt anpassad till omgivningen att det krävs mer än vanlig styrka för att genomföra det. De kvinnor som ännu inte förmår ett sådant självförverkligande, kan kanske ändå finna en smula tröst i tanken att deras problem inte bara beror på deras egna brister och det förflutnas tunga börda utan också att de i djupet av sin själ lider under födslovåndorna från en ännu ofödd framtid.s 167 Kvinnor i utveckling

Tema:sökande, spegling, metamorfos.Ur avhandling om Maria Gripes skugg-serie:
Mötet med dt okända och de anande spåren av mönster och sanning utgör inledningen till ett uppbrott från barndomen. s.9
Möte med det okända drkiver B och C till ett sökande efter vari det okända består.ett tredje stadium, metamorfos, kan karakteriseras som ett “finnande” – detta då en slutlig förvandling, en metamorfos, äger rum i det att en ny och sammanhängande livssyn ersätter den gamla och livet skiftar fas. s10
Sökandet kan också ses som en parallell process till metamorfosen, i så motto att under sökandet förvandlas man till att bli det man måste vara för att finna det sökta. s14
Speglingen är en form av metamorfos – i speglingen förvandlas subjektet till objekt, jaget blir ett du, föremål spegelvänds, förvrids och främmandegör s 14
Sökandet ,speglingen och metamorfosen är de processer som leder fram till finnandet av mönstret.Söknadet är den drivande, speglingen skapar mångfald, djup och variation medan metamorfosen skapar förändring och utveckling. s 15
Att söka efter något viktigt och det viktiga i att söka . 23
Sökandet efter ett mönster i framför allt det egna livet, den egna tillvaron, är kopplat till sökandet efter en identitet. s 29
Genom att ge namn åt det som är i förvandling tar det form och manifesterar sig. När man namnger något kommer det till världen och går att känna igen. s 152 

Ur Innana, himlens och jordens drottning, Wolkstein /Kramer:
Att ge namn åt något är att föra in det i en andra (och medveten) existens..(Medvetandet är alltid en disharmonisk och störande existens)
Lilith, Adams första brud, insisterade på jämlikhet.Hon ville inte älska med honom för hon ville inte befinna sig i underläge.Hon flydde från Adam.
Men från den stund hon tar emot sista gåvan “fattandet av beslut” förändras hennes övermod till sann beslutsamhet.Utan individens beslut kan det inte finnas något kungarike. s162
Från det stora ovan lade hon sitt öra mot det stora Nedan
Traditionella nedstigningsriter följer ett universellt mönster:1)separation från familjen2)regression till ett stadium före den kosmiska födelsenatten3)död, lemlästning, lidande 4)Återfödelse5) dödandet av en annan
I det ögonblicket Innana öppnar sitt öra mot det stora Nedan börjar hennes resa.
Nu när Inanna har blivit “vuxen” har hon större förmåga att förstå vad hon fruktat och förträngt, de instinktiva, sårade och skrämda sidorna av sig själv
För den som inte lärt känna sig själv har inte heller fått kunskap om något som helst annat, men den, vem det än är, som har lärt känna sig själv har samtidigt erövrat en kunskap på djupet av alla ting.
I myten finns både glädje, sorg, kärlek, passion, medkänsla, hat, destruktivitet, död, saknad, försoning. Vi värjer oss för vetskapen att vi själva rymmer allt detta.Strävan efter självinsikt är ett smärtsamt arbete, som vi försöker undvika i förhoppning om att livets problem skall lösa si ändå. Visst kan vi leva med skygglappar en tid, men förr eller senare tvingas vi dock att konfronteras med oss själva och se hur vi gestaltar våra inneboende tendenser på gott och ont, inte minst i de situationer vi själva skapar.I kriser omprövar vi själva föreställningar om hur livet bör vara.Under dessa mognadsprocesser, som kräver mycket av bekräftelse, klarläggande och bearbetning kan myten fungera som en katalysator.Mognad är inget vi erövrar en gång för alla, vi kastas ständigt mot våra regressiva bottnar.Men insikten om att vi behöver vara varsamma om det levande och sårbara i livet, för att balansera den ständigt närvarande destruktiviteten är för mig ett tecken på mognad.s 192-193 

Gud flyttar spelaren, han har i sin tur pjäsen.Men vilken gud bortom Gud begynner varvet av stoft och tid och drömmar och kval? Jorge Luis Borges 

Fort sätt att använda din intuition – man kan aldrig lösa problem på den nivå där de föds. 131 medicinkvinnan
Nu vandrar du i de heliga bergen där björnen dansar med de vitfjädrade pilarna.Du har hört de drömmande.Känslor föds i det ögonblick man förbinds med något och du är förbunden med de drömmande.Följ den rätta stigen och bli ett enda: bli en kvinna.I din värld har kvinnligheten gått förlorad
När du ser dig som en avgränsande enhet hindrar du strömmen från att flyta
Du måste få tomrummet inom dig att mogna så att din viljekraft kan flyta i en magnetisk tröm mot din mage
Du är en ensamvarg som är rädd för att vara ensam
Alla stigar leder tillbaka till mitten, alla vägar, alla religioner leder tillbaka till mitten
Man blir farlig först när man försonat sig med sin egen död
Man måste se till att ha en egen jämvikt både i sinnevärlden och andevärlden
Du måste lära dig mycket mera om matens vakenhet – t ex vilken mat som har lidit och vilken mat som har gett vika i helt skick
Tävlan gör dig självcentrerad men motstånd förädlar
Vad är dina nattliga visioner och din smärta annat än din viljas sammanbrott?


Du har inga sköldar, inget skydd alls. du förstår att ditt ljus är statt i tillväxt på andra sidan och nu drar till sig alla möjliga slags inflytanden -både goda och dåliga – som malar dras till elden…sköldar som bara låter ljusets tankeformer slippa igenom och visar tillbaka mörker och förgörelse till den som skickat ut det.Beskyd är det första man ber om.Vägledning det andra.Du har möjlighet att bli medicinmänniska, en som har förmågan att se och förstå och genomtränga illusion efter illusion. s 26 Sjunde månens flykt

Vi kan väl säga som så att du verkar apatisk i din inre wigwam, utan energi och utan lidelse.Det är som om det fanns en öppning i världen därinne i dig.Din vilja har skapat ett svart hål och din vilja måste stänga till det hålet.Det hände mig också när jag var i din ålder.Inte av samma skäl visserligen,men jag förlorade min vilja Hela min varelse mjuknade.Men oroa dig inte,det händer när man har valt den här vägen.Det är ett gott tecken. s 38

Här låter vi den som ska lära sig något genomleva det

Kvinnor behöver en form som är en motsvarighet till den manliga formen,men det måste vara en form som verkligen är deras egen.När kvinnor börjar efterlikna män överger de sin makt, sin särart.

Just nu räcker det med att du begriper att det är det som man väljer bort som tar kontroll över en. s22 Jaguarkvinnan 

The instant you choose to let yourself be healed int htat same instant is his whole salvation seen as complete with yours..And here you will lay down the burden of denying truth.This is the burden that is terrible and not the truth. s 429 Course of Miracle

När varje människa har hamnat på rätt plats i världen uppstår ett så gudomligt vackert mönster att Gud bara ler.

En vidnspejare får aldrig så och en molnspanare får aldrig skörda Predikaren 11:4

Allting är fåfänglighet och ett evigt enahanda.Också strävandet efter vishet är ett jagande efter vind.Predikaren 1 kapitel

Ty där mycken vishet är, där är mycken grämelse och den som förökar sin insikt han förökar sin plåga 1:18 Predikaren(??????????????)

Se, vad jag har funnit vara bäst och skönast för människan, det är att hon äter och drikcer och gör sig goda dagar vid den möda som hon har under solen,medan de livsdagar vara, som Gud giver henne, ty detta är den del hon får. Predikaren 5:17

Sail on silvergirl,Sail on by Your time has come to shine All your dreams are on their way see how they shine,,,Bridge over troubled water