Citat


Man är inte rädd för något som inte är av intresse. s 96 se ovan


Men de människor som inte har blivit älskade på rätt sätt som barn finner det mycket svårt att som vuxna älska sig själva i den utsträckning som deras mänskliga status kräver.Om vi inte kan älska oss själva kan vi aldrig vara vårt riktiga jag.Om vi inte kan vara vårt äkta jag kan vi inte trivas med vår kropp och aldrig känna oss fria att utforska våra möjligheter.För att handskas med rädsla kan vi förvandla oss själva och andra människor till föremål, men när vi väl gjort detta är vi inte på långt när den person vi hade kunnat vara. 2 143 se ovan


Varje grupp har regler och normer som på något sätt gäller för varje person i den gruppen och alla medlemmar…måste ge upp någon del av sig själva för att anpassa sig till reglerna och normerna.De delar av oss själva som vi måste ge upp för att vara medlemmar i gruppen projicerar vi på människor utanför gruppen.Och dessa människor blir föremål för vårt förakt och hat, våra fiender. s 144 se ovan


Susie Orbachs bok Fetma är en kvinnofråga:Fetma kan vara ett sätt att undvika sexuell närhet. s 166

psykologiska symptom uttrycker de föreställningar en kultur har om sig själv vid en given tidpunkt. s174


Som psykologer brukar säga är det bara beteende som belönas som upprepas.Sådant som inte vållar oss annat än smärta gör vi bara en gång och aldrig mera.Vissa av oss hade som barn föräldrar som nonchalerade oss eller som lade märke till oss bara då vi skulle straffas.Men en dag när vi brände oss på handen upptäckte vi att vi fick kärlek och ömhet.Vi drog slutsatsen att smärtan/skadan/sjukdomen var ett pris som var värt att betala för att få kärlek och trygghet och därmed inledde vi en livslång sjukdomsperiod. s 176 se ovan


Många människor som tror att de är dåliga och värdelösa och som är rädda för kaoset och tomheten inom sig upplever rädslan för utplånande som en rad obehagliga fysiska symptom.Vissa av dessa är inte bara sviterna av ett långvarigt fysiskt tillstånd av rädsla utan ett uttryck för att de kroppsliga funktionerna bryter samman när vi befinner oss under ständig stress. s 183 se ovanPsykiatriska sjukhus är monument över utsläckandet av den mänskliga själen…de människor som tas in på psyksjukhus skiljer sig åt i fråga om vilka typer av probelm de har och hur de uppträder men en sak som alla har gemensamt är att de har mycket låga tankar om sig själva. 203


Friden har alltid en kärna av ordning, för ordningen ser till att allt, smått som stort, står i rätt proportion till allt annat. Augustinus

Äkta oberoende och frihet kan endast uppnås av den som är ett levande subjekt och låter sina val utgå från det egna självet.

Jesus säger: De svaga och utslagna är skapelsens finaste och känsligaste instrumnet.deras inre känsklighet gör att de inte orkar bära en felaktig samhällsutveckling

För mig gäller att jag bara kan färdas på stigar som har hjärta, vilken stig som helst bara den har hjärta.Den följer jag och den enda värdiga utmaningen är att följa den i hela dess längd.Och där färdas jag fram medan jag ser och ser och mister andan.Don Juan av Castaneda

En man går till kunskap så som han drar i krig, klarvaken med fruktan, med respekt och med absolut övertygelse.Att gå till kunskap eller dra i krig på något annat vis är ett misstag och vem som än gör så kommer att få ångra det steg han tog. s53 Don Juan Castaneda

Ett samhälle måste alltid organiseras utifrån “barnet” inom befolkningen.En barnuppfostran som strävar att göra barnet otryggt och osjälvständigt för att få henne “lydig” senare i vuxen ålder, måste tillgodose den otrygge vuxne med starka ramar, regler och institutionskänsla för att inte samhället ska bli för sjukt. Åke Daun Den sjuke svensken

Det fanns inte en ibland oss som såg fram emot att födas. Vi tyckte illa om tillvarons stränga villkor, all ouppfylld längtan, världens inneboende orättvisor, kärlekens labyrinter, föräldrars okunnighet, dödens faktum och De levandes häpnadsväckande likgiltighet mitt i universums enkla skönhet.Vi var rädda för hjärtlösheten hos människorna, som alla föds blinda och av vilka få någonsin lär sig se. s9 Den omättliga vägen. Ben Okri 

Människan är varken natur eller Gud, hon kan inte gå tillbaka till naturens och hon kan inte nå Gud, men hon skapar sig en uppfattning om Gud för att minska den svåra ensamheten.Hur den uppfattningen ser ut beror på vem man är och i vilket samhälle man befinner sig.Gud är träning, ett mål för andligt växande.Jag har gjort mina andliga upplevelser, men hur det än är så tror jag inte att Gud går att bevisa.Då blir Gud en riktning, en adress, en övning.Och det är alldeles tillräckligt, för vad mer kan man begära?Det är gott att leva med en gåta, det är gott att leva i ett mysterium, bara man kan bli vän med mysteriet.Svar från Gud kommer man nog inte att få, men man kan få ett svar i mysteriet ändå. Ulf Lundell i tidningen Trots allt. 

And the time rushes in and washes away all my castles and I don´t know on which side of the bed I should sleep. Moody Blues Question of Balance

Skillnaden mellan att vara och att synas vara är inte så betydande som människor i allmänhet tror, sa Kristoffer.I mitt fall är den helt enkelt utplånad.Jag är vad jag förställer. Jag bär mitt föreställande alldeles som jag bär allt annat. Föreställandet är rätt och slätt ett bärande.Sig själv är man endast när man föreställer någon eller något som man verkligen tror på.-Är det ett uppdrag, sa värden.-Ja, sa den helige Kristofer.Det är ett uppdrag. s 64-65 Hummelhonung av Torgny Lindgren 

Vilken utväg har psykoanalysen att erbjuda en person för vilken ensamheten är en mardröm?Detta är en fråga av största betydelse om vi betänker att ett liv är en väv av oupphörliga skilsmässor, där var och en av dem kan reaktivera vår ensamhetskänsla.Om ensamheten upplevs som en mardröm så är hela livet ett haveri. 2 271 Att tämja ensamheten 

Så länge ensamheten bygger på misstro och hat leder den till isolering och inkrökthet:det är elfenbenstornets ensamhet.Men då ensamheten tämjs blir den en stimulans till Kännedom om en själv och andra och en maning att kommunicera med dem på den mest autentiska nivån. s 272 se ovan 

Ensamhet är inte att avstå relationer med andra.Den är tvärtom att tillåta var och en att definiera sig och mötet med den andres särart framhäver det värdefulla och oersättliga i det som var och en är ensam om att tillföra. s 272 se ovan 

Den som vill färdas någonstans måste göra ett uppbrott, våga lämna bakom sig. Livets resa innebär uppbrott från det invanda, uppnådda, förvärvade.Vandringen bär alltid vidare. Sådana uppbrott är smärtsamma.Vi behöver rastplatser längs livsvägen för att besinna den tillryggalagda livsresan, hämta nytt mod och ny kraft för att fortsatt färd på livsvägen.Ur Vägkarta, Lund jna-1997.KG Hammar, biskop i Lunds stift 

Vi har lärt oss i fysiken att elementarpartiklar är dualistiska till sin natur, och att de är helt och hållet beroende av betraktarens position.De kan existera som diskreta partiklar, eller också kan de samtidigt vara en våg.Du kanske redan känner till det. Men du känner antagligen inte till att människor besitter samma dualitet. Vi är vågor och partiklar på samma gång. Det beror på i vilken position vår inre observatör befinner sig.Eftersom vi anser att vi är självständiga individer, ser vi oss som partiklar som är åtskilda från varandra och från allt annat.Men samtidigt är vi alltid vågor utan några gränser alls.S 166 Schamanens cirkel Olga Kharitidi 

Nu befinner du dig i ditt inre rum där Andesjön finns.. Var och en av oss har ett inre rum, men hos de flesta av oss blir det mindre och mindre ju äldre de blir..Vi har i uppgift att bygga två saker medan vi befinner oss i vårt fysiska liv.Vår första uppgift är att bygga den fysiska verklighet vi lever i.Den andra uppgiften är att skapa oss själva det jag som lever i denna yttre verklighet. s80 se ovan